80 Wijl uit deze afdeeling de ingebrachte gelden telkens kunnen teruggevraagd worden, van welke gelegenheid tamelijk veel is gebruik gemaakt, kan van de in deze afdeeling geplaatste gelden niet veel partij worden getrokken, althans niet in verhouding tot den aan deze rekening verbonden administratieven arbeid. De voorschotten rekening. Aan voorschotten, bedoeld bij artikel 3 der voor waarden onder welke goederen uit den voorraad worden verstrekt, is verleend een bedrag vanf 174333.82 waarvan terug is ontvangen122158.78 Blijft alzoo nog te vereffenenf 52175.04 De goederenrekening is belast geworden met de waarde der aangekochte artikelen, vermeerderd met de aan de uitzending als anderszins verbonden kosten, tot een bedrag van f 309999.225 Er is verkocht a contant voor een bedrag van3849 8.10 en tegen verleend voorschot voor163708.55 op verschillende rekeningen is over geschreven 16745.0 volgens inventaris was onder ultimo December aan verschillende goederen aanwezig voor eene waarde van116202.63 335154.35 zoodat op de verkochte goederen eene winst is behaald, welke als zoodanig op de winst- en verlies rekening is overgeschreven, vanf 25155.125 Om aan den verkoop van goederen een begin van uitvoering te kunnen geven, is aanvankelijk, naar gelang de geldmiddelen het toe lieten, dus trapsgewijze, ia een magazijnsvoorraad voorzien, door plaatselijke aankoopen, terwijl daarna is overgegaan tot ontbieding van goederen rechtstreeks uit Europa. Yan den handel mocht medewerking ondervonden worden en werd aangenomen, dat bestellingen zouden worden uitgevoerd tegen 5°/0 commissieloon. Hiervan is gebruik gemaakt hoofdzakelijk ten op-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 89