Per transport f 1661.10 voor advertentiekosten171.60 koelie- en kargelden194.34 zegelen van aandeelbewijzen840.90 papier, drukloonen, enz. van verschillende circulaires, inteekenlijsten, statuten en verdere reglementen, tarie ven, aandeelbewijzen, de verschillende staten voor de administratie, enz2346. het notarieel passeeren der oprichtingsacte met de grossen596.70 idem van het huurcontract81.50 post- en plakzegels, benevens briefkaarten, briefom slagen, porto's, enz321.51 brandassurantie-premie9-83 huishuur620. diverse registers91.— klerkenloonen en bureau-onkosten1877.72 n schrijfloonen865. traktementen aan den administrateur, den geëmployeer de, den magazijnmeester en den ondermagazijnmeester 5275. bureau-oppassers en rekeninglooper, tuinman en vaste koelie voor het onderhoud van het erf126. postwisselrecht en provisie, verbonden aan de door de administrateurs van korpsen en garnizoenen gedane inhoudingen152.16 Hiervan is overeenkomstig punt b van art. 38f 14730.36 der statuten afgeschreven730.36 zoodat over de volgende 19 jaren te vereffenen valtf 14000.— Be onkosten-rekening. Deze is heiast geworden met: het bedrag der uitbetaalde traktementen aan den admini strateur, den geëmployeerde, den magazijnmeester en den ondermagazijnmeester...f 11000.— klerkengelden en toelagen2267.50 Transporteere 13267.50

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 91