190 vermindering in de eerstvolgende jaren vermoedelijk tegengaan, maai' een afdoende maatregel is zij niet; zij blijft een palliatief. Gaat liet aantal gebeneficieerden voort met te stijgen, en er is geen reden om te voor onderstellen dat het zijn maximum reeds zou hebben bereikt, dan zal over enkele jaren de toestand dezelfde zijn als nu en dusdaar meer dan 6°/0 niet mag worden gelieven herziening moeten volgen. Het is daar om wel zaak met de zeker tijdroovende voorbereiding, die zulk eene herziening zal vorderen, tijdig een aanvang te maken. Moge alzoo de toestand van het fonds niet gunstig zijn, aan de wijze waarop het beheerd wordt, is dat, zooals ook uit di t verslag weder blijkt, niet te wijten. Integendeel, de omstandigheid dat over liet op renten uitge zette kapitaal, groot 2720260.37 is gekweekt eene rente van 157300.13 d. i. ruim 5jj%, eene winst als welke door de grootste en meest solide geld- instituten in Ned.-Indië tegenwoordig op verre na niet wordt behaald, geeft van de voordeelige wijze, waarop de gelden worden uitgezet, een gunstigdenk- beeld. En dat met deze zeer bevredigende winst eene solide fondsbelegging gepaard gaat, is op temaken uit de hoogst geringe verliezen welke door het W./w. fonds in dat opzicht zijn en worden geleden en welke, vergeleken met die van andere instellingen verdwijnend klein mogen genoemd worden; in vele jaren achtereen kwam zelfs geen enkel verlies voor. In tijden van afnemende welvaart en algemeene waardevermindering van eigendommen, als waarin wij ons in Indië thans bevinden, blijkt uit zulke resultaten de beleidvolle plaatsing ook in vorige jaren op duidelijke wijze. Wij wijzen hierop vooral, omdat de min gunstige toestand van het W./w. fonds uit den aard der zaak vele belangstellende pennen in beweging brengt, die naar de oorzaken daarvan zoeken en somtijds ook een deel der schuld op het beheer werpen; eene beschuldiging die niet alleen krenkend is voor den bekwamen en achtenswaardige)! amanuensis, op wien de gestie der zaken in hoofdzaak rust, maar ook voor het belang der zaak weinig dienstig is, omdat zij, de oorzaken zoekend waar die niet aanwezig zijn, de ware reden van het verval bedekt laat en daardoor slechts dient om een spoedig herstel te vertragen. Onderscheidingen voor den Birma-veldtocht. In een buitengewoon nummer der Britsch-Indisehe officieele courant de Gazette of India ExtraordinariiThursday, Jtme 16 th, 1887 wordt, hij gelegenheid van den terugkeer uit Opper-Birma van een groot deel

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 199