JOURNAAL YAN DEN MILITAIREN COMMANDANT YAN GOEGOE MALINTANG (24 FEBR. t/m 2 MAART 1841). In de archieven van het Departement van Oorlog betrekkelijk Suma tra s Westkust troffen wij onlangs aan het journaal van den 2on luitenant J. B. Banzer, den bekenden commandant der heldhaftige bezetting van Goegoe Malintang. Hoewel het verhaal van de verdediging dier plaats, den lijdenstocht der afgetrokken bezetting en de moedige daad der achtergebleven zwaargewonden meermalen zijn beschreven o. a. in Lange „Het Ned. O. Indisch leger ter Westkust van Sumatra"— meenden wij den lezers van, het Indisch Militair Tijdschrift geen ondienst te bewijzen door de opneming van dit journaal, hetwelk een volledig overzicht geeft van het gebeurde, zooals dat door den com mandant zelf is opgeteekend. Hoewel het geene nieuwe mededeelingen bevat Lange heeft het bij zijne beschrijving blijkbaar geraadpleegd—, kan de herinnering aan dergelijke daden niet te veel levendig worden gehouden. Den 24en Februari 1841. Heden morgen omstreeks vijf uur werd mij door den comman dant der wacht rapport gemaakt, er te Padang Pandjang brand was ontstaan, waarop ik mij onmiddellijk naar de borstwering begaf en ontdekte, dat reeds de meeste gebouwen te Padang Pandjang dooi de vlammen waren aangetast. Ik gelastte toen oogenblikkelijk de bezetting onder de wapenen te doen komen, hetgeen nog niet was geschied, of ik hoorde reeds roe pen Padries! en zag reeds verscheidene Maleiers gewapend van achteren het kampement indringen en met geschreeuw op ons aankomen. De manschappen, volgens de gegeven orders van den commandant der troepen in de Padangsche Bovenlanden, geene patronen in de tasschen hebbende, konden wij ons slechts met de bajonet verdedigen, waarop 1887, Dl. II. n

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 202