KEN HULPMIDDEL DIJ HET OVERTREKKEN VAN RIVIEREN EN RAVIJNEN. Bij de in het jaar 1886 gehouden practische oefeningen door het korps genietroepen te Willem I werden o. a. ook eenige proeven genomen tot het opsporen van een wel is waar niet onbekend, doch, zooveel men weet, tot heden in Indië niet toegepast hulpmiddel bij het overtrekken van ravijnen of ondoorwaadbare rivieren, wanneer men niet in staat is daartoe van de gewone hulpmiddelen gebruik te maken. Dit middel bestaat daarin dat men, met behulp van eene fougas van zeer eenvoudige constructie, oen zwaar voorwerp (bom, zwaar stuk steen of hout), dat aan een touw van voldoende lengte is bevestigd, naar de ongenaakbare overzijde schiet, 0111 alsdan langs dat touw de gemeenschap te bewerkstelligen De wijze, waarop deze proeven werden genomen, en het daarmede verkregen resultaat worden hieronder nader vermeld. Reeds in het jaar 1885 waren bij het korps genietroepen eenige op zich zelf staande proeven genomen met fougassen, ingericht vol gens de denkbeelden van P. P. J. Piron, zooals zij door dezen ont wikkeld werden in zijn werkje „Les fougasses instantanees et les „mines projectantes simplifiées" (1872). De in dat werk aangegeven beginselen verschillen belangrijk van de, betreffende fougassen, algemeen gehuldigde. Zijne theorie leidt tot de gevolgtrekkingen n. dat de wanden en het hoofd van eene fougas geen invloed uitoefenen op de richting der projectielen b. dat de projectielen, die de gewenschte uitwerking hebben d. i. geconcentreerd op grooten afstand vallen die zijn, welke bij het laden besloten werden in het rechthoekig prisma, waarvan de spiegel het grondvlak iswaaruit Piron afleidt, dat aan de gewone

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 279