EENE MILITAIRE EXPEDITIE ONDER JAN PIETERSZOON COEN. De verovering van Banda in 1621. In het werk „De vestiging van het Nederlandsche gezag over de „Banda-eilanden, 1599 1621," door Mr. J. A. van der Chijs, het vorige jaar door het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Weten schappen uitgegeven, geeft de schrijver o. m. een uitvoerig overzicht van de veroveringsexpeditie welke in 1621, onder den Gouverneur- Generaal Jan Pieterszoon Coen in persoon, tegen de Banda-eilanden werd ondernomen. Het militaire gedeelte dier expeditie kan uit de verstrekte mededeelingen vrij volledig worden nagegaan en wordt, daar het ons zeer wetenswaardig voorkwam en een denkbeeld geeft van de moeielijkheden aan de expeditiën van dien tijd verbonden en van de wijze waarop zij werden overwonnen, in de volgende blad zijden overgenomen. Wij bepalen ons daarbij tot de zuiver mi litaire gebeurtenissen; de beschouwingen en persoonsbeoordeelin- gen, die de schrijver in zijn verhaal er bijvoegt, laten wij onver meld, daarbij overigens het verhaal zooveel mogelijk woordelijk weergevende. Waren de Moluksche eilanden, in de eerste tijden der vesti ging van het Nederlandsche gezag in den Oost-Indischen Archipel, voor de Oost-Indische Compagnie van groot belang wegens de rijke ladingen specerijen, die vandaar werden verkregen, in 'c bijzonder was dit ook het geval met de Banda-groep, welke een groot aandeel in dien handel had. Ongelukkig was echter, na het aanlmoopen van de handelsbetrekkingen met de Ban- daneezen, de verhouding tusschen deze en de Oost-Indische Compagnie steeds slechter geworden, eene omstandigheid waarvan 1887, Dl. II. 32

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 498