93 kloeke daden in beeld brachten van onze tijdgenooten, opdat het nakroost wete dat ook onze geschiedenis op roemrijke wapenfeiten, op meesterstuk ken van overleg, volharding en krachtsontwikkeling kan hogen. Moge het boekje, dat voor ons ligt, zijn weg vinden tot allen, die hart hebben voor een braaf soldaat. Moge schrijvers arbeid in menig hart weerklank vinden, in veler oog een traan doen wellen, en moge Ter Woord's voorbeeld allen een spoor slag zijn tot nieuwe daden van moed, van beleid en van trouw. X. Handleiding voor het voeren der administratie bij korpsen en garnizoenen, samengesteld door B. W. C. G. Yries, le Luitenant-kwartiermeester. Uitgegeven bij de firma Albrecht en Rusche te Batavia. Bij besluit van 2 Juni 1882, N°. 53 (Staatsblad N°. 154) werd door de Regeering gearresteerd een nieuwe Instructie voor het voeren der ad ministratie hij korpsen en garnizoenen met daarbij behoorend Bijvoegsel, in welke instructie sedert verschillende wijzigingen werden gebracht. Ofschoon voor hen, die eene administratieve opleiding bij hes leger hebben genoten, de toepassing dier instructie in de practijk geene moeie- lijkheden oplevert, is zulks geenszins het geval met officieren der infan terie, die voor het eerst optreden als administrateur van een garnizoen. Zoowel voor deze officieren als voor de onderofficieren, die zich wenschen te bekwamen voor de graden van sergeant-majoor- en adjudant-onderof ficier-kwartiermeester, wordt door de uitgave van bovenbedoelde handlei ding in eene sedert lang gevoelde behoefte voorzien, terwijl ook jeugdige administratie-officieren daarin menigen nuttigen wenk zullen aantreffen, welke hun te stade zal komen, wanneer zij geroepen worden om als zelf standig kwartiermeester op te treden. Het eerste deel van het boekwerk bevat: a. eene Inleiding, waarbij is aangegeven volgens welke voorschriften de administratie bij het Leger wordt gevoerd en in het kort is omschre ven wat men verstaat door staats- en bijbladen; b. een beknopt overzicht van de grondslagen, waarop het geldelijk beheer bij het Leger (be) rust c. eene omschrijving yan de wijze, waarop aan de begrooting uit-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 104