96 Bij hot zoeken naar het Noordon met behulp van een horloge doet men juist het omgekeerde; het uur is bekend, wordt onder het schaduw gevend staafje gebracht en het Noorden wordt gevonden. Borneo. Toestellen tot het werpen van dynamietbommen. Het gevaar, dat is verbonden aan het schieten van dynamietbommen uit een kanon, is oorzaak geweest dat de Heer Hick van New-York een toestel heeft uitgedacht, waarmee ze zonder behulp van buskruit en zon der gevaar voor schokken, welke een ontijdig springen konden veroorzaken, worden voortgeslingerd. Yan de middelpuntvliedende kracht is partij getrokken; in den beginne langzaam, doel men deze voortdurend toe nemen tot de vereischte snelheid is verkregen. Het toestel bestaat uit twee stalen raden, welke op een zelfde as zijn bevestigd en in beweging worden gebracht door een over het vliegwiel eener stoommachine loopenden riem zonder eind. üe raden kunnen vier projectielen bevatten. Deze worden zóó geplaatst, dat ze met korte tusschenpoozen worden voortgeslingerd, waarbij naar men dit verlangt een meer vlakke of gekromde baan wordt beschreven. Het toestel heeft het voordeel rook noch knal voort te brengen; men begrijpt evenwel, dat de bom noch de snelheid noch het indringings- vermogen van een uit een vuurmond geschoten projectiel kan verkrijgen, terwijl ook geen draaiende beweging om de lengteas en daardoor een meer vasten stand van het projectiel in zijn baan wordt opgewekt. (Revue Mil. Beige1889, Tome III.) Vereenigde Staten van Noord-Amerika. Deserties. Gedurende het budgetjaar 1888—1889 hebben zich 2842 gevallen van desertie voorgedaan. Voor een leger, dat gemiddeld 22000 man telt, is zulks een ongehoord cijfer, en daarbij is het toenemende, want over het jaar 1887—1888 werden slechts 2470 gevallen vermeld. De berichtgever van een te Saint-Louis verschijnend blad heeft zich bij het leger doen aanwerven, om de oorzaken der ontevredenheid van den troep te kunnen nagaan, en schrijft deze toe aan de behandeling van de minderen door de onderofficieren. (Neue Mil. Blatter Dec. 1889.)

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 107