108 digende resultaten niet te wijten waren aan het minder nuttige van den maatregel, maar wel aan de voor de proefneming gebezigde schoenen. Het te Samalanga gebeurde hield hoofdzakelijk verband met de omstandigheid, dat daar veel sawah's werden aangetroffen en dat de Inlanders bij het doortrekken daarvan liever blootsvoets gingen, sprak als 't ware van zelf, evenals het verklaarbaar was, dat zij onder die omstandigheden de schoenen maar wegwierpen. Maar dit deed, volgens den Bevelhebber, niets te kort aan het groote nut, dat de Inlanders in het algemeen te velde van schoenen zouden hebben en zou hij daarom zelfs gaarne zien, dat de schoenen en slobkousen voor de Inlanders definitief werden ingevoerd. Ook dit nieuwe rapport vermocht geen wijziging te brengen in de eenmaal bij den Legercommandant bestaande opvatting omtrent het nuttelooze van den maatregel. Wel is waar werd in de ontvangen rapporten wederom hoog opgegeven van de wenschelijkheid, om aan alle Inlandsche militairen te velde schoenen en slobkousen te ver strekken. en getracht de voordeelen daarvan uiteen te zetten, doch uit die rapporten bleek volgens Zijne Excellentie tevens wederom even duidelijk, als uit de vroegere, dat, zou de verstrekking van schoeisel aan de Inlanders werkelijk het nut opleveren, hetwelk de verschillende rapporteurs zich daarvan voorstelden, de Inlandsche militairen alsdan vciti cif h&t oocjGïibliJc hunnof mdiBHsttvGdiïicj reeds aan het dragen van schoenen gewend moesten worden. De Legercommandant bleef dan ook van meening, dat de verstrek king van schoeisel aan de Inlandsche militairen een geheel nuttelooze maatregel zou zijn, slechts aanleiding gevende tot nuttelooze geld verspilling. Op grond van dien meende Zijne Excellentie zich tegen den maat regel te moeten verklaren, het bij de mededeeling daarvan aan de Re geering overlatende te beslissen, wat verder diende te worden gedaan. Naar aanleiding van dit rapport rees bij de Regeering de vraag, of de Inlandsche militairen op expeditie niet van sandalen voorzien zouden kunnen worden, evenals zulks in sommige landen geschiedt. Volgens Haar deden de bezwaren, aan het gebruik van schoenen

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 127