120 Inlandsche militairen van het leger schoenen en sokken te verstrekken. De Minister achtte het raadzaam daaromtrent (bijv. op een of meer der kleinere posten in Atjeh) een proef te doen nemen en die proef voor zooveel het de verstrekking van sokken betrof ook uit te strekken tot de Afrikanen en Amboineezen. Het Legerbestuur kon zich met een en ander natuurlijk vereenigen, en werd mitsdien in overweging gegeven, om de reeds voorgestelde proefneming met het verstrekken van schoenen in dien zin uit te breiden, dat ook sokken in beproeving zouden worden gegeven. Mitsdien werd bij Gouvernements besluit dd. 6 Augustus 1889 N°. 1 de Commandant van het Leger gemachtigd, om: 1°. bij vier compagnieën infanterie eene proef te doen nemen met de verstrekking van lederen en zeildoeksehe schoenen aan Inlandsche militairen, en wel bij twee compagnieën met lederen en bij twee compagnieëu met zeildoeksehe schoenen, met dien verstande, dat per man zullen worden uitgereikt twee paar schoenen als eerste uitrusting, en verdere vernieuwing gedurende een jaar naar behoefte; 2°. bij twee halve Amboineesche compagnieën en voorts bij een gedeelte van de sub 1 hiervoren bedoelde Inlandsche militairen een proef te doen nemen met het dragen van sokken. Naar aanleiding van deze machtiging werd nader door het Leger bestuur, op grond van verschillende overwegingen, bepaald, dat de proef met de verstrekking van schoenen aan de Inlandsche militairen zou plaats hebben bij het 7C Bataljon Infanterie te Magelang en het lle Bataljon Infanterie te Meester Cornelis en dat bij elk der vier compagnieën aan hoogstens 25 man tevens sokken zouden worden uitgereikt. Yoor de proefneming, hierboven sub 2 bedoeld, werd aangewezen het 2e Bataljon Infanterie te Magelang dan wel het 2C en 6e Bataljon Infanterie (eveneens te Magelang), wanneer mocht blijken, dat het aantal Amboineesche militairen, dat bij het 2e Bataljon Infanterie van passende sokken kon worden voorzien, te gering was. In verband met een en ander werd een officier der militaire ad ministratie aangewezen, om geassisteerd door den te Batavia geves- tigden schoenenfabrikant C. Roussel, aan wien ook van wege de Marine de levering van schoenen was opgedragen, van een 300-tal

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 139