124 De manschappen werden daartoe op den op een tafel staanden stoel geplaatst en, met den hiel steunende op het tafelvlak en den voet iets opwaarts gericht, gemeten. Bij het gebruik van twee dergelijke tafels, zoodat de tijd, voor het op- en afklimmen door de man schappen gebezigd, niet verloren ging, konden gemiddeld 50 man per uur geholpen worden. Te gelijker tijd werd van sommigen, wier voeten normaal gevormd waren, dan wel de een of andere bijzonderheid vertoonden, bijv. wijd uitgespreide teenen, een omtrek van den voet op papier afgeteekend. De man moest daartoe den voet op een wit vel papier plaatsen, om zoodoende met een potlood, waarvan de helft van het hout was weggesneden en dat verticaal langs den omtrek van den voet werd bewogen, een projectie op 't papier te kunnen teekenen. Voor het (nader te vermelden) ontwerpen eener zool zijn dergelijke projecties goede hulpmiddelen. Met behulp van de bij het meten verkregen resultaten werd nu in overleg met den Heer Roussel de navolgende tabel van afmetingen ontworpen. LENGTE Merk der wijdte Wreef- Teen Om hiel LEESTEN IN cM. afmetingen. hoogte. wijdte. en hak. 24 A. 22* 21-g- 30| B. 23 22i 31* C. 23f 23 32* D. 24* 23f 33 25 A. 23 22* 31* B. 23f 23 32* C. 24* 23f 33 D. 25* 33* E. 26 Tir 1 WIJDTEN DER LEESTEN IN CM. DER 241 251 341

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 143