126 den hak, de halve hielbreedte cd af. Ter bepaling van de plaats, waar de voetzool hol begint te worden en dus de bal van den voer eindigt, zet men van e uit, op de lijn ab, de lijn cf af, ongeveet gelijk aan het 2/5 deel der lengte ed. In f richt men vervolgens op de lijn ab een loodlijn hg op, van zoodanige lengte dat fg gelijk is aan de halve breedte van den grooten teen, en hg gelijk aan de breedte der voetzool, gemeten over de teenwortels. Vervolgens trekt men de lijn gi evenwijdig aan de lijn abwaarmede voldoende ge gevens verkregen zijn, om de zool verder te construeeren, zooals in de figuur is aangegeven. Op een zoodanig geteekende zool kan de groote teen zijn natuur lijke plaats innemen en bestaat dus geen gevaar, dat hij zijwaarts naar buiten wordt weggedrukt. Bij het ontwerpen der zolen voor de schoenen der Inlanders is deze constructie niet geheel gevolgd. Bij het maatnemen der man schappen toch was opgemerkt, dat de groote teen, op een enkele uitzondering na, niet juist in de richting der Meijersche lijn ab in fig. 3 of 4) was geplaatst, maar iets zijwaarts en naar buiten afwijkende. De gemaakte projecties bevestigden dit ten volle en stemt deze waarneming dus overeen met die van Weber (blz. 118) en o. a. ook van den Saksischen hoofdofficier Otto Brandt von Lin- dau (1), die daaromtrent bij een 2000-tal soldaten een speciaal on derzoek instelde. Uit dien hoofde was het dus niet noodzakelijk, dat de lijn gi (binneurand van het voorste deel der zool) evenwijdig werd getrokken aan de lijn abmaar kon die aan het voorste gedeelte der zool een scherpen hoek maken met de lijn ab. Als regel is de halve breedte van den grooten teen kleiner dan de halve hielbreedte het verlengde van de lijn gi snijdt dus een deel van den hak af; de lijn gi werd nu om een punt, gelegen ongeveer in 't midden tus- schen de punten i en ggedraaid, zoodanig dat het verlengde den binnenrand van den hak raakte. Op de wijze is de zool in figuur 5 geconstrueerd en naar dit model de andere voor de gewenschte afmetingen, als aangegeven in onder staande tabel. (1) Des deutachen Soldaten Fusz und Fuszbekleidung, blz. 132.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 145