129 - dient. De neus wordt beschermd door een aan de buitenzijde aan gebracht stuk overleder. Het gebezigde linnen is dat hetwelk ook voor de marine-schoenen werd gebruikt en afkomstig is uit de fabriek van den Heer S. Planteijdt te Krommenie. Nadat een 100-tal paar lederen schoenen was afgewerkt, werd besloten daarvan een zeker getal al dadelijk in beproeving te geven, om na te gaan of aan het fabrikaat gebreken kleefden, welke bij de nog nader aan te maken schoenen alsdan weggenomen zouden kun nen worden. Medio December werd daarom aan 67 Inlandsche militairen van de 2e compagnie van het lle Bataljon Infanterie ieder een paar schoenen uitgereikt en aan 29 hunner mede een paar sokken. De uitgifte dezer schoenen had met de meest mogelijke zorg plaats onder toezicht van den hooger genoemden officier der militaire administratie en van den Heer Eoussel. Geen andere dan goed passende schoenen werden uitgegeven; dat hiermede geruime tijd gemoeid was, spreekt van zelf, als men bedenkt, dat de meeste manschappen nimmer schoenen hadden gedragen en het gebruik van sokken niet kenden. Het was dan ook noodig aan de meeste manschappen te toonen hoe men een kous aantrekt, hoe men een schoen aan trekt en hoe men dien eindelijk vastmaakt met behulp van veters, om eerst daarna te kunnen onderzoeken of het aangetrokken paar schoenen paste. Na een 14-tal dagen werd een onderzoek ingesteld naar den toe stand der schoenen en nagegaan welke gebreken deze aankleefden. Het bleek toen dat over het algemeen het gebezigde model voldeed, behoudens dat o. a. de contrefort, daar waar zij gehecht is aan den voorschoen, te hoog bleek te zijn, zoodat de ingang van den schoen te smal was; dat de kleppen van den achterschoen iets te lang waren zoodat, bij het dichtbinden, die deelen vaak over elkander heen vielen, en dat eindelijk de zool een kleine vormverandering kon ondergaan, door aan de buitenzijde bij den neus een smal reepje weg te snijden. Op die wijze zou de neus van den schoen, die thans zoo breed was als het gedeelte van de zool onder den bal, iets smaller worden en de schoen dus een weiuig aan sierlijkheid winnen.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 148