130 Omtrent de ondervinding, gedurende deze voorloopige veertien- daagsche proefneming opgedaan, rapporteerde de Commandant van het llc Bataljon Infanterie aan het Departement van Oorlog: „Hoewel de compagnie, waartoe de geschoeide Inlanders behooren, „den 17en en 18en December slechts van het kwartier naar het exer- „citieterrein bij het kruithuis en terug had gemarcheerd, moesten „den 18cn na terugkomst in het kwartier reeds 25 manschappen, die „schoenen hadden ontvangen, aan den garnizoensdokter wegens door- „geloopen voeten worden gepresenteerd. „Die 25 militairen hadden geen van allen sokken ontvangen. „De bedoelde officier van gezondheid besliste toen, dat 22 hunner „voor 5 dagen moesten worden vrijgesteld van schoenen dragen. „Omtrent den graad der met die schoenen opgeloopen verwondingen „kan ik nog mededeelen, dat 5 van de 25 hunne voeten zoodanig had- „den bezeerd, dat het leggen van een verband noodig werd geacht. „Den 23en December meldden zich 2, den 27en December 3 en den „28en December wederom 3 wegens verwonding ziek. „Van deze 8 waren 6 recidivisten. De 2 andere waren eveneens „Inlanders, die geen sokken hadden ontvangen. „Den 27en December gelastte ik voor den morgen van den 28en voor „de betrokken Inlandsche militairen een militaire wandeling van twee „volle uren langs een goed gebaanden weg. „Na terugkomst bleek dat van de 56 geschoeide Inlanders, die „aan dezen marsch hadden deelgenomen, geen enkele zijn voeten had „doorgeloopen." Volgens den korpscommandant had wijders deze korte proefneming nu reeds geleerd, dat de Inlandsche militairen ingenomen zijn met de verstrekking van het schoeisel, doch dat de verstrekking van schoenen zonder sokken niet gewenscht is. Eenige militairen hadden zich voor eigen rekening sokken aangeschaft. Naar aanleiding van dit rapport, waaruit blijkt dat de aanvanke lijk verkregen resultaten niet ongunstig genoemd kunnen worden, werd door den Commandant der le Militaire Afdeeling op Java voor gesteld aan ieder van lederen schoenen voorzien Inlander twee paar sokken te verstrekken, op welk voorstel door het Legerbestuur con form werd beschikt.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 149