131 Omtrent de proefneming zijn nog de navolgende regelingen getroffen: aan eiken Inlandschen militair van de voor de proefneming aange wezen compagnieën met uitzondering van hen, wier tijd van dienst binnen drie maanden komt te eindigen zullen als eerste uitrusting- worden verstrekt twee paar schoenen aan hoogstens 25 Inlandsche militairen van elk der compagnieën, waarbij de zeildoeksche schoenen in beproeving zullen gegeven wor den (1), zoomede aan alle Inlandsche militairen, die lederen schoenen zullen dragen, worden als eerste uitrusting twee paar sokken verstrekt de proefneming met de schoenen rekent aan te vangen met het tijdstip, waarop de schoenen zullen uitgereikt zijn; tot drie maanden na dat tijdstip wordt aan de later bij de compagnieën aankomende militairen, aan de van absentie terugkomenden, zoomede aan hen die zich binnen dat tijdvak bij die compagnieën reëngageeren, eveneens een eerste uitrusting van schoeisel verstrekt, zullende de later bij die compagnieën aankomende of terugkomende militairen van de proef zijn uitgesloten; de vernieuwing van schoenen en sokken zal plaats hebben naar behoefte, ter beoordeeling van den korpscommandant, zullende daarbij echter een gepaste spaarzaamheid in acht genomen moeten worden, terwijl voor het geval dat, wegens goedverkoopen, verwaarloozing en dergelijke redenen, verstrekking op schuld moet plaats hebben of ver goeding moet worden opgelegd, voor de lederen schoenen f 6.90 en voor de zeildoeksche schoenen f 4.66 per paar in rekening zal gebracht worden; de schoenen en sokken blijven het eigendom van den man en worden dus bij overplaatsing niet ingeleverd, maar bij het nieuwe korps afge dragen, zullende echter alsdan aan zoodanige militairen geen ver nieuwingen van die artikelen meer mogen verstrekt worden (de proef wordt dus bij het nieuwe korps of onderdeel alleen met de mede gebrachte schoenen voortgezet); van de verstrekkingen moet aanteekening gehouden worden in het (1) Bij disposities van het Dep. van Oorlog, dd. 3 April 1890, Ve Afd. 3e Bu reau®, No's. 621 /c en 622/c, is bepaald dat ook aan alle Inl. militairen, aan wie zeildoeksche proefschoenen werden verstrekt, twee paar sokken zullen worden uit gereikt.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 150