137 Op het voetspoor van hetgeen ten deze bij het Nederlandsche leger is gedaan zoude alsdan met een of meer in alle opzichten voor hun taak berekende personen een overeenkomst kunnen worden aangegaan voor de levering der noodige schoenen, waarvan de aan maak zoude moeten plaats hebben onder toezicht van de Intendan ce, op welke wijze alleen een goede waarborg voor deugdzaam werk te krijgen is. Groote voorraden in de magazijnen zouden daardoor onnoodig worden hetgeen wederom tot besparing leidt terwijl harde, uit gedroogde schoenen voortaan tot de geschiedenis zouden gaan behooren. Yrees voor 't gevaar, dat dergelijke industrieelen, eenmaal op de hoogte van hun taak, misbruik zouden kunnen maken van hun macht en afwezigheid van plaatselijke concurrentie, om hooge prijzen te bedingen, behoeft o. i. niet te bestaan. Zoolang de communicatie met Nederland vrij is, kan men schoenen vandaar bestellen: een machtig middel dus om de contractanten binnen de perken te houden, terwijl voor 't geval die communicatie gestremd is, de te sluiten contracten de vereischte bepalingen kunnen bevatten, om in dergelijke abnormale omstandigheden een goede wer king te verzekeren. BataviaMaart 1890. B. W. C. G. Yries, le luitenant-kwartiermeester.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 156