DE TRANSPORTDIENST BIJ HET ENGELSCH- INDISCH EN HET NEDERLANDSCH- INDISCH LEGER! Vervolg van blz. 37.) Toen de commandant van het leger in het bezit was van voren bedoeld rapport, achtte men den tijd gekomen, om de grondslagen vast te stellen waarop de organisatie van den trein voor de toekomst zou moeten rusten, die verder uit te werken en haar ten slotte in eene ontwerp-organisatie te belichamen. Met een en ander werd een officier belast met den titel van de puty commissary general for transport, iemand van groote oudervinding in de laatste oorlogen, die chef van den trein geweest was bij den marsch van de colonne van den generaal Roberts (thans commandant van het leger) van Kabul naar Kandahar in Augustus 1880 en bestemd om later met den rang van kolonel op eene maandelijksche bezoldiging van f 1650 en f 450 bureaukosten aan het hoofd van den trein te staan. Eerst na uitvoerig en herhaald overleg tusschen de betrokken autoriteiten, nl. de Britsch-Indische regeering, den commandant van het leger, den chef der intendance (Commissariat Department) alsmede de commandanten van het leger in Bombay en Madras, werden de begin selen voor de organisatie en werking van den trein vastgesteld en werd men het eens omtrent alle détails van dien dienst. Toen men zoover was, kon echter spoedig het geheel uitgewerkte voorstel tot volledige regeling der zaak aan de regeering worden aangeboden, die het van hare zijde nu, in Juni 1882, met eene warme aanbeveling bij het opperbestuur in het moederland overbracht, er daarbij nogmaals op wijzende dat in de laatste oorlogen de bestaande regeling afdoende gebleken was geheel onvoldoende te zijn en door gebrek aan voorbereiding, gebrek aan geoefend personeel en gebrek aan ondervinding van het weinige beschikbare personeel aanleiding had

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 157