143 voorzien moest worden, steunt geheel op de plaatselijke behoefte (grensgarnizoenen), maar voor het overige ia voldaan aan de volgende eischen. De troepenmacht, welke in den kortst mogelijken tijd gemobi liseerd en van den benoodigden trein voorzien moet kunnen worden, bedraagt minstens 33000 man, ingedeeld als hierboven reeds werd aangegeven; hierbij mag niet gerekend worden op den troepen trein van de korpsen in de grensgarnizoenen, daar de mogelijkheid bestaat dat de gezegde troepenmacht gemobiliseerd moet worden en tevens de troepen langs de grenzen overal marschvaardig moeten blijven. Tevens moet de uitrusting der depots zoodanig geregeld worden, dat de voor een snel vervoer per spoor geschikte transportmiddelen zoodanig verdeeld zijn, dat de spoedige uitrusting van een overzeesche expeditie op een bepaald punt verzekerd is. Daar echter die uit rusting ook rekening te houden heeft met overwegingen van plaat selijken aard, kon te voren niet worden gezegd op welke behoefte gerekend moest worden, zoodat om de gedachte te bepalen de sterkte der uit te rusten expeditie gesteld is op een minimum van 10000 combattanten. Iu beginsel was voorts aangenomen dat voor het beheer van en toezicht op den troepentrein toelagen zouden gegeven worden en dat die trein bij de korpsen in de grensgarnizoenen eigendom van den lande zou zijn, gedeeltelijk met gehuurde kameelen. Yerder was uitgemaakt dat zoowel de troepentrein als de parken in de depots zouden staan onder de bevelhebbers der afdeelingen, waartoe de betrokken garnizoenen behooren en waar dit noodig en mogelijk was, beschikbaar moest zijn voor werkzaamheden ten be hoeve van den lande. Een gedeelte van den troepentrein zal bestaan uit lichte karren voor één trekdier, terwijl in de depots zwaardere karren voor twee trekdieren (Army Transport Carts) zullen zijn ingedeeld. De uitbreiding der depots bij mobilisatie zal geschieden door de treinofficieren in overleg en met de hulp der burgerlijke autoriteiten en van officieren van den generalen staf. Naar aanleiding nu van deze eischen en grondslagen is het stelsel yerder uitgewerkt.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 162