145 Ten aanzien van voertuigen op wielen moet in aanmerking ge nomen worden, dat het wegennet zoodanig ontwikkeld is, dat ver voer per as een noodzakelijkheid geworden is, niet alleen in Indië, maar ook in de aangrenzende landstreken, zoodat karren altijd zeer nuttig zullen zijn. Er moet echter onderscheid gemaakt worden tus- schen eene expeditie in eenig gebergte langs de grenzen en den doortocht van een leger door zulk een gebergte. In het eerste geval is vervoer per as onmogelijk, in het tweede noodzakelijk; daarom moet voor den oorlog in de vlakten van Indië, in een aangrenzende landstreek of voor een overzeesche expeditie de trein ruimschoots voorzien worden van lichte karren en ook van zwaardere voer tuigen. Modellen voor een lichte kar voor één muildier of paard (pony) en voor een zwaardere kar voor twee muildieren, paarden of trekossen zijn reeds door den commandant van het leger goedgekeurdproeven worden thans daarmede genomen en zoodra deze beëindigd zijn, zal met gebruikmaking van de opgedane ondervinding zonder verder uitstel tot den aanmaak van den benoodigden voorraad worden over gegaan. Yoor het trekken van de zware karren in Bengalen zal worden gebruikgemaakt van de trekossen van het belegeringspark, die tot nog toe in vredestijd meestal niet werden benutmoeten zij voor het ver voer van het belegeringspark dienen, dan kan zonder bezwaar bij mobilisatie altijd in den kortst mogelijken tijd het noodige trekvee worden aangeschaft. Alleen het grootere soort, voor het vervoer van het belegeringspark benoodigd, is moeielijk verkrijgbaar; de gewone trekossen kan men bij duizenden koopen. De vastgestelde vrachten zijn voor een olifant 544, voor een kameel 181, voor een muildier 72, voor een paard (pony) 72, voor een draagos 72, voor een kar voor één trekdier 217 en voor een kar voor twee trekdieren 434 KG. en voor een koelie (éénmansvracht) ruim 18 KG. Yoor de berekening van hetgeen met den beschikbaren trein kan worden vervoerd, moest natuurlijk de vaststelling van het tarief voorafgaan; als grondslag daarvoor heeft gegolden de regeling, ge troffen voor de behoefte in een koel klimaat, welke van kracht was bij den laatsten oorlog in Afganistan (Kabul scale)voor een warm

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 164