EEN MAAND IN DE LEGERPLAATS NABIJ OLDENBROËK. Vervolg van blz. 47.) Dienst op den 3en Juni 1889. Ten 1 ure schietoefeningen voor gedetacheerde officieren en onder officieren met een mortier van 15 cM., opgesteld rechts van nulpunt Batterij B. In het geheel 8 exercitie-granaatkartetsen en 20 spring- granaatkartetsen. Lading, 12 KG. buskruit (610). Afstand 1800 M. Indirect granaatkartetsvnur. Doel de batterij op 1800 M., rooilijn A/B, waarin horizontale en verticale schijven en waarnaast een in- schietschijf. Leiding, de kapitein v. P. Granaatkartetsvuur uit den mortier van 15 cM. Haute nouveauté voor de Nederlandsche artillerie; dit was ten minste het eerste jaar, dat zulks aan de schietschool plaats had. Eene voorloopige, dooi de commissie van Proefneming te 's Hage opgemaakte schootstafei moest aan de school worden geverifieerd en vervolledigd, waartoe niet alleen de oefeningen der verschillende cursussen werden benut, maar ook reeds eenige malen door het personeel der schietschool zelve met dezen mortier en projectielen was gevuurd. Alle schoten werden uit den aard der zaak met de grootste zorgvuldigheid waargenomen en geboekt. Jammer dat aan het vuur op dezen dag de steeds heviger wor dende regen een einde maakte. Voor de regeling van het vuur werden de hierboven vermelde con- cept-schietregels gevolgdde gebruikte ontwerp-schootstafel kan ik niet meedeelen en doet ook minder ter zake af. (1) (1) De hierbij behoorende schietstaat is wegens de bezwaren, aan de uitvoering verbonden, onafgedrukt gebleven. Red.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 175