Het logies van de officieren, die aan de schietschool worden gede tacheerd, is zeer goed; zij zijn niet gelegerd in veldtenten, maar be wonen op alleszins voldoende wijze ingerichte kamers in een net paviljoen; de officiers-cantine is een gezellig lokaal met biljart, piano, speeltafeltjes, leestafel, waarop de beste dagbladen liggen waar men met genoegen een gedeelte der vrije uren slijt. Yoorts be vindt zich daar een welvoorzien buffet, terwijl er voor een billijken prijs een goede tafel is te verkrijgen. De fraaie omstreken van de legerplaats, gelegen nabij Zwolle en Kampen, bieden gelegenheid aan om de vrije dagen met een genoe- gelijk uitstapje door te brengen, en het kost zeer weinig moeite, om een enkele maal eens een rijpaard ter beschikking te hebben. De meesten onzer hebben tot het Nederlandsche leger behoorden verlangen er naar, vooral wauueer zij hun verlof in kleinere plaat sen doorbrengen, weder eens in die omgeving te komen, waarin zij voorheen verscheidene van de beste jaren huns levens hebben doorge bracht. Ook in dat opzicht zullen zij hoogstwaarschijnlijk niet te leurgesteld worden. Wat mij betreft, van den omgang met de kameraden van de artil lerie van het Kederlandsche leger en van de bejegening van de zijde der hoofdofficieren, in de eerste plaats van den directeur van de schietschool, nam ik bij mijn vertrek de beste indrukken mede. Mocht ik nog mijuen kameraden iets aanraden, dan is het bij het betrekkelijk request het verzoek te doen om den eersten der cursus sen bij te wonen, tenzij men bijzondere redenen hebbe aan een la- teren de voorkeur te schenken. Men meent algemeen dat de eerste cursus als de aangenaamste moet beschouwd worden. (1) J. L. Swart. St. Oedenrode, Augustus 1889. - 161 (1) Dezerdagen vernam ik uit de dagbladen, dat bij de dit jaar gehouden cur- sussen reeds ten 3e male een artillerie-officier van het Indisch leger is gedetacheerd, dus reeds vrij wat meer deelneming dan in vorige jaren.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 180