163 Bij het hiervorengenoemd besluit van Juli 1870 werden tevens de traktementen en soldijen van officieren en manschappen herzien. Alvorens daaromtrent in verdere détails te treden, keeren wij op onze schreden terug, om vooraf een woord te zeggen omtrent het tegenwoordig Hoofd van het Legioen en zijne officieren. Het Hoofd is de Pangeran Adipati Pakoe Alam, een verstandelijk goed ontwikkeld man van 56 jaren, die als kolonel, chef de corps zich niet weinig aan de instructie van zijnen troep laat gelegen liggen. Buiten zijne woning altijd in uniform gekleed, overtuigt hij zich dagelijks van den gang van zaken en geeft hij niet zeldzaam blijk van zijne belangstelling door, waar het pas geeft, eenig officier te reprimandeeren of een compliment te maken. Hij heeft twee zonen, de Pangerans Ario Noto.Koesoemo en Ario No to di Rodjo, waarvan de eerste den majoorsrang, de tweede dien van kapitein-adjudant bij den staf van het legioen bekleedt. Beide zoons spreken en schrijven zeer goed de Holla,ndsche taal; de jongste was indertijd een leerling van de 4e klasse der Hoo- gere Burgerschool te Batavia. De infanterie van het Legioen vormt een bataljon van vier com pagnieën. Bataljonscommandant is de ijverige Raden Mas Rio Djaja- ning Prang, wien een goed ontwikkeld adjudant, de le luitenant Raden Mas Djajiug Mi nar so ter zijde staat. De kleine staf van het bataljon is sterk 2 adjudanten-onderofficier, 1 sergeant-hoornblazer, 1 korporaal-tamboer en 1 korporaal-kleermaker. Evenals de zooeveu genoemde majoor en luitenant-adjudant, zijn ook de overige officieren van het Legioen Javanen van voorname geboorte; behalve twee Pangerans zijn zij allen Raden Mas. Vrij goed ontwikkeld van geest bevinden er zich zeven onder hen, die Hollandsch spreken en verstaan, terwijl hunne manoeuvreervaar digheid bij de exercitie ongeveer op gelijke hoogte mag worden gesteld van die der officieren van het leger. Een compagniescommandant valt er zelfs aan te wijzen, die zóó uitste kend goed exerceert in de bataljonsschool, dat ook met zijn flink ge articuleerd commando -hij den besten onder ons hierin op zijde streeft.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 182