167 Evenzeer is bevredigend te noemen hunne geoefendheid in het schieten, al kan ook deze niet op ééne lijn gesteld worden met die van onze infanterie. Houden zij dan ook in de eerste twee maanden niet als wij „vijf," doch slechts drie individueele oefeningeu per maand eu in de zes volgende maanden telkens ééne individueele en twee ge zamenlijke oefeningen, dit verhindert niet dat enkele schutters het tot zoodanige hoogte brengen, dat zij bij het leger ingedeeld wordende spoedig de scherpschuttershoorntjes zouden machtig worden. Tot voor enkele jaren, toen de reglementeering van het schijfschieten der pradjoerits ongeveer gelijk was aan die bij ons schijfschieten, telde het Legioen dan ook eenige scherpschutters. De generaal Yan Kesteren, commandant van de 2e Militaire Afdeeling op Java, bracht daarin echter wijziging en knotte zoowel het aantal oefeningen als den maximum afstand, waarop geschoten zoude worden, in die mate dat: «..vorming van scherpschutters thans niet meer geschiedt; b. in de Ie klasse slechts 4 oefeningen plaats vinden, en c. bij het salvovuur slechts in gesloten orde en op geen grooteren afstand dan 300 M. mag gevuurd worden. De pradjoerit, die, als hij niet ziek is, maar hoogst zeldzaam aan het schijfschieten geen deel neemt (alleen het betrekken van de po litiewacht of eene provoost- of cachotstraf kan hem daarin verhin deren), heeft dus 24 schietbeurten per jaar te vervullen, zoodat hij allicht elk jaar 80 a 90 patronen tot zijne oefening verbruikt. Voorts heeft het Legioen eene kaderopleiding, welke niet onbe sproken mag worden gelaten om de vele moeite, welke men zich daarvoor geeft. Lijden de korpsscholen van het leger vaak een kwijnend bestaan, een natuurlijk gevolg, van de dure noodzakelijkheid van overplaat singen van onderwijzers en leerlingen, die bij het Legioen is als 't, ware „eene modelschool". Men onderwijst daar schrijven, lezen, rekenen en aardrijkskunde in het Javaansch en in het Holla ndsch, en menig onderofficier van het leger zou wel wat bedenktijd noodig hebben, om vraag»

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 186