182 De mortieren eischen alzoo een groot kaliber: de kanonnen, hoezeer ook "de uitwerking hunner projectielen door een groot kaliber gebaat zou zijn, behoeven tot behoud van arbeidsvermogen een groot projectiel gewicht per cM2. doorsnede; hunne projectielen belmoren daarom dun en lang, zoo na mogelijk pijlvormig te zijn. Intusschen hebben in beide geschutsoorten verschillende kalibers recht van bestaan; want niet elk kaliber eigent zich voor alle doeleinden. Een kustkanon bijv., eenmaal in stelling gebracht, wordt nimmer verplaatst; zijn maximum-gewicht is onbepaald, slechts beperkt door de beste AusnützuQg van het geschutmetaal. Berggeschut daarentegen de ondervinding heeft het bewezen houdt boven een gewicht van 124 KG. of eene spoorbreedte van 7 dM. op vervoerbaar te zijn, tenzij in stukken. Positiegeschuttegen doode doelen bestemd, moet transportabel blijven .over gewone wegendaartoe mag het gewicht van kanon en affuit niet meer dan 5500 KG. bedrageneen voldoend sterke positie-affuit weegt 2500 KG., waaruit een maximaalgewicht voor het kanon volgt van 3000 KG. De 12 cM. is tegen doode doelen onvoldoende gebleken een kaliber van 15 cM. daarentegen kan met 5,5 KG. Nobel-kruit aan de granaat van 40 KG. eene aanvangssnelheid van 575 M. en een dracht van 10 KM. verleenen. (Deutsche Heereszeitung N°. 34 van 1890.) Zulk een kanon beantwoordt volkomen aan de bestemming. Belegeringgeschut moet korte projectielen hebben van zwaar kaliber ;en krachtige mijnwerking; wie eenige ervaring heeft van het vervoer van zware lasten, zal wederom toegeven, dat het totaal-gewicht van kanon en affuit de 5500 KG. niet mag overschrijden, wil de last over gewone wegen vervoerbaar blijven. Wij komen daarop aanstonds terug. Positiegeschutbestemd tegen troepenvormt den overgang tot het zware veldgeschut en moet licht zijn (2000 a, 2200 KG.) om, door geaccidenteerd terrein heen, snel de batterijen te kunnen bewa penen (1). Het gewicht van eene geschikte affuit op 900 KG. stel lende, blijft voor het kanon 1100 a 1300 KG. beschikbaar. Krupp construeerde in 1879 naar deze eischen (2) zijn 10,5 cM., die met (1) Holzner. Ueber Positionsartillerie. (2) Fornerod-Stacller. Construction ties bouclies a feu.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 201