- 194 aan de binnenzijde de overige taluds zijn */i- Het banket loopt achter de travers niet door; de binnengracht wordt om de achterzijde van de travers omgebogen, maar het achtertalud van de binnengracht behoeft niet geteekend te worden. Profiel N°. 1 van Plaat II. Schaal 150. (30 min.) 2. De horizontale projectie te teekenen van een barbet, lang 5,50 M. (voor één stuk) met oprit, breed 2,50 M. De barbet is aangebracht in een saillant van 120°, gevormd door twee borstwerigen van gegeven profiel (N°. 2); de oprit heeft eene helling van 1/8 en is zoodanig ge plaatst dat zijn as samenvalt met de kapitaal. 2ij- en achtertaluds van de barbet zijn onder eene helling van 1/1 opgezet. Schaal 1: 100. (30 min.) 3. Twee gelijke borstweringen van gegeven profiel (N°. 3) vormen een inspringenden saillant van 270°. Wordt gevraagd de horizontale pro jectie te teekenen van de grenzen van de geheel onbestreken ruimte, welke in den saillant voor de borstweringen ontstaat, en waarin van uit geene van de beide vuurlijnen vuur kan worden gebracht, rekenende dat dit alleen loodrecht op die lijnen wordt afgegeven. Schaal 1100. (30 min.) 4. Teeken de horizontale projectie van een recht schietgat in een borst wering van gegeven profiel (N°. 4), wanneer zijn gegeven: hoogte van de zool van het schietgat aan het binilentalud -f- 1,95 M., helling van de zool x/cbreedte van de zool aan het binnentalud 0,7 M., aan het buitentalud 1,4 M., helling van de zijwangen 3/2. Schaal 150. (30 min.) Analytische Meetkunst. 1. De steden B, C en D liggen respectievelijk van A verwijderd 95, 150 en 210 KM. Ten 9 ure v. m. vertrekt een trein van A naar D, zonder bij eenig tusschenstation op te houden, met eene snelheid van 1 KM. per minuut. Ten 9 u. 24 m. vertrekt uit C een trein naar A met eene snelheid Yan 50 KM. per uur. Wordt gevraagd: 1°. hoe laat komt de trein uit A in D aan 2°. van hoe laat tot hoe laat moet de trein uit C te B stoppen, op dat de trein uit A geen oponthoud in B ondervindt? (20 min.) 2. Ten 6 ure 's morgens vertrekken een bataljon infanterio en een peloton cavalerie van A. De infanterie legt 3 paal per uur af en rust na elk uur marcheeren de eerste maal 18, daarna telkens 12 min. De cavalerie marcheert aanvankelijk 1 paal stap en 1 paal draf. Na

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 213