198 4. Beschrijf den algemeenen gang van den gewelddadigen aanval of bestorming van een duurzaam werk. (30 min.) Wapenkennis. 1. Verklaar de werking van grendel, trekker en trekkerveer van het aehterlaadgeweer klein kaliber. (Hierbij werd een geweer ter beschikking van elk aspirant gesteld.) (20 min.) 2. Beschrijf de werking van de tijdbuis van het 7 cM. achterlaad- geschut. (Met behulp van een teekening.) (20 min.) 3. Hoe schiet zich eene veldbatterij met granaten in tegen een stil staand, ongedekt doel? (30 min.) 4. Vurende met het kanon van 7 cM. A. Veld op 3000 M. op een doel van onbepaalde breedte en 6 M. hoogte, vraagt men hoeveel °/0 recht- streeksche treffers en aanslagen te verwachten zijn, wanneer het gemiddelde trefpunt is gelegen: 1°. in het midden der hoogte; 2°. in den voet en 3°. in den top van het doel. (Waarschijnlijkheidstabellen en schootstafels werden ter beschikking van de aspiranten gesteld) (20 min.) Intendance-Cursus. Aardrijkskunde. 1. De wegen in het gouvernement Sumatra's Westkust. (30 min.) 2. Beschrijving van de residentie Preanger-Regentschappen, wat betreft bevolking, uitgestrektheid, staatkundige verdeeliug, bestuur, grondgesteld- heid, plantengroei, voortbrengselen, bronnen van bestaan en voornaamste spoor-, gewone en waterwegen. (l1/2 uur.) 3. Een ruwe schets van'den loop der spoorwegen in Nederland. (30 min.) 4. Beschrijving als bij vraag 2 van de kolonie Zuid-Australië. (45 min.) 5. Beschrijving als bij vraag 2 (behalye spoorwegen) van de residentie Palembang. (1 uur.) Talen. Opstellen als bij het examen van de IB Afd. krijgsschool over een dei- volgende onderwerpen. 1. Huisvesting van luitenants en beschrijving van een gouvernements woning voor een luitenant. 2. Doel en nut van militaire statistiek. 3. Het Indisch militair spaarfonds. 4. Beheer van een militaire ziekeninrichting. 5. Beschrijving' van een militair kleedingmagazijn. 6. Geef een algemeen denkbeeld van de voeding van den soldaat in het garnizoen» 7. Aan welke eischen moet een officier yan de militaire administratie

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 217