HAGELPATRONEN OP HINDERLAAG. 199 van het Ind. leger voldoen; om toegelaten te worden tot den intendance cursus in Nederland? 8. "Waarop moet gelet worden bij de leverantie van runderen, rund- vleesch en brood aan den troep 9. De grondslagen van het Indisch militair weduwen- en weezenfonds. 10. Geef een overzicht van de wijze waarop de administratie bij een compagnie infanterie wordt gevoerd. (Yoor elk opstel: 1 uur.) Natuurkunde. 1. Wat weet gij van de wetten van den val der lichamen? (40 min.) 2. Wanneer drijft een lichaam in eene vloeistof en wanneer zinkt het En op welke wet berusten deze verschijnselen? (20 min.) 3. Hoe bepaalt men het soortelijk gewicht van vaste lichamen? (30 min.) 4. Wat is een hydraulische pers, en waarop berust de werking? (30 min.) 5. Wat weet gij van de wet van Mariotte? (20 min.) 6. Wat zijn thermometers? En wat weet gij van de schaal verdeeling? (30 min.) 7. Wat zijn hygrometers? Beschrijf een u bekende. (30 min.) 8. Wat verstaat gij onder lineaire, wat onder kubieke uitzetting der lichamen? (20 min.) Scheikunde. 1. Wat verstaat men onder affiniteit? (15 min.) 2. Noem de u bekende elementen op en geef tevens hunne chemische teekens op. (30 min.) 3. Wat zijn zuren en wat bazen? (20 min.) 4. Wat zijn zouten en hoe worden de verschillende zouten schei kundig benoemd? (30 min.) 5. Welk onderscheid bestaat er tusschen eene scheikundige verbin ding en een mengsel? (20 min.) 6. Waardoor wordt de affiniteit opgewekt? (20 min.) 7. Wat weet gij omtrent de wet van Dalton? (30 min.) (Met een plaat.) Bij algemeene order No. 26 van dit jaar werd aan het Leger mede gedeeld, dat er te Atjoh zal worden opgericht een korps maréchaussees ter bevordering van de veiligheid en ter bewaking van do kunstwerken binnen de geconcentreerde linie; voorts dat dit korps zal tellen 2 offi-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 218