209 dan ziet men daaruit (1) dat eene vermindering van 9 °/00 overeenkomt met 164 M. O. H. De opzet zal dus worden gesteld op 2000—164 1.836 M. (De richter onthoudt in dat geval dat de opzet iets- hooger dan 1825 M. staat.) Het richtreglement toch schrijft op blz. 20 duidelijk voor, dat het verschil in O. H. wordt uitgedrukt in meter-afstanden; trouwens dit kan ook niet anders, daar de verdeelstrepen, welke de °/00 van de richtas aangeven, bijna nergens overeenstemmen met de afstand- verdeelingen op de achterzijde. Men onthoudt dus het verschil in op- zethoogte in meter-afstanden en teekent dit aan. Wordt nu in het bovenomschreven geval het vuur op 1500 M. voortgezet, dan richt het 6e stuk met eene H. van 1500164 1336 M. op het hulprichtpunt. Op dien afstand echter geeft 164 M. verschil in O. H. een verschil van slechts 8 °/00. Oorspronkelijk had men dus een verschil van 9 °/00 en nu slechts van 8 °/00. Het 6e stuk zou dan door loopend 20 M. meer dracht hebben dan de andere stukken, en dat is toch niet wenschelijk. Nog eene andere fout begaat men doordat de verdeelingen in °/00 en in M. op één en dezelfde stang zijn aangebracht. Wanneer men bijv. na het groepschieten tegen een gedekt doel de O. H. met 1 of 2°joa wil vermeerderen 11,2e alinea, van den Leidraad), dan moet men dat naar schatting doen, daar alweer de verdeelstiepen der °/00 deelen niet overeenstemmen met die der M.-afstanden. Men heeft op de opzetstang verdeelingen in °/00 van de richtas aangebracht, omdat men heeft aangenomen dat het dikwijls voordeelig kan zijn eene zeer nauwkeurige correctie aan te brengen;intusschen kan men van die verdeeling niet met de vereischte juistheid gebruik maken. Die verdeeling behoort dan ook niet tehuis op de opzetstang, maar wel op den Mg. koker tot opzet. Ook voor het beoefenen van het richten in de batterij is het noo- dig dat de verdeeling in °/00 op den koker wordt aangebracht, op dat men met juistheid kunne nagaan, hoeveel de opzet is verschoven bij het verbeteren der richting. (1) Door interpolatie.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 228