212 eerste met het geven van de elevatie en de laatste met de zijdeling- sche richting. Op deze wijze kan men met eenige oefening met het quadrant vlugger richten dan met den opzet. Bij het kartetsvuur en het vuren met vooraf getempeerde O. K. T. moet N°. 5 in den tijd van hoogstens 1 a 2 seconden aan het stuk de zijdelingsche rich ting hebben gegeven, opdat er voor N°. 1 nog voldoende tijd tot richten beschikbaar blijft en daartoe is het noodig, dat hij niet lang moet zoeken naar het midden van den oogdop. Dit laatste nu wordt verkregen door het aanbrengen van een vizierkeep. Een verder voordeel van de vizierkeep is, dat men terreinvoor- werpen, welke zich achter den vuurmond bevinden, als hulprich- punten kan benutten. Meermalen toch gebeurt het op Indische terreinen, dat zich, naar de zijde des vijands, geen enkel voorwerp voor hulprichtpunt aanbiedt, terwijl men evenmin vóór den vuurmond eenig voorwerp kan plaatsen om als zoodanig dienst te doen. In dat geval kan men dan over de vizierkorrel en door de vizierkeep (1) richten op een achter den vuurmond liggend voorwerp of opzettelijk daar geplaatste bakens. Dit zal vooral te pas kunnen komen, wanneer de stukken voor het worp vuur achter hooge dekkingen staan. Bij den overgang tot het kartetsvuur is het bij de bergartillerie zeer tijdroovend, dat eerst de opzet op 350 M. moet worden ge steld. Hierin zoude men verbetering kunnen brengen, door bij de ver deeling van 350 M. een pinnetje dwars door de opzetstang te steken, dat er zoo noodig kan worden uitgehaald in het zeldzame geval dat met granaten beneden 350 M. moet worden gevuurd. Indien men de omstandigheden in aanmerking neemt, waaronder het kartetsvuur doorgaans zal worden afgegeven, dan begrijpt men dat er geen tijd zal zijn om een opzet te stellen, daargelaten nog dat de richters er dan meestal de zoo noodige kalmte voor zullen missen. (2) Bij het veldkanon is het zeer nadeelig dat voor het kartetsvuur en voor het vuren met vooraf getempeerde G. K. T. verschillende O. H. worden gebezigd. Het kartetsvuur wordt nl. afgegeven met (1) Desnoods met behulp van het riclitlood. (2) Bij het richten voor het kartetsvuur zit het stelrad de opzetstang steeds in den weg.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 231