232 dus ook het toezicht op het materieel en personeel van de verschillende detachementen bovendien heeft hij alle gegevens te verzamelen betreffen de de in de omstreken verkrijgbare vervoermiddelen en alles voor een gemakkelijke en snelle uitbreiding voor te bereiden. Ten einde die uitbreiding zoo gemakkelijk mogelijk te maken, zijn de parken der depots verdeeld in afdeelingen van 250 muil dieren, ossen of paarden (ponies), 100 kameelen, 50 zware karren voor twee trekdieren en 100 lichte karren en is de sterkte dier afdee lingen op voet" van vrede en op voet van oorlog bepaald aangegeven, zoodat de behoefte volledig bekend is en gemakkelijk kan worden nagegaan. De sterkte van de van de depots af te zonderen detachementen wordt bepaald door de militaire bevelhebbers in de afdeelingen, die met het algemeen toezicht over de parken der depots belast zijn en die met de plaatselijke behoeften het best rekening kunnen houden vooral de troepen, welke gedurende het heete seizoen veelal in het gebergte (hill-stations) geiegerd zijn, hebben behoefte aan draagdieren voor den aanvoer van water. Yier depot-parken dienen tevens als instructie-depots, nl.Rawal Pindi in de Punjaub, Meerut in Bengalen, Poona in Bombay en Bengalen in Madras, waarbij een tweede treinofficier is ingedeeld, en waar gedurende het koele seizoen een cursus in den treindienst zal ge houden worden, die door detachementen officieren en minderen der troepenkorpsen zullen worden bijgewoond. Deze depots zijn tot dat doel aangewezen, omdat in die plaatsen groote garnizoenen zijn en het materieel en personeel van de parken aldaar de grootste verscheidenheid aanbiedt. De behandeling, be pakking enz. van bijna alle in gebruik zijnde treindieren en voer tuigen kan daar worden onderwezen. In het geheel zijn in de depots aanwezig:

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 251