241 Ook de regeling van het ziehenvervoer en al wat daarbij behoort, is in het stelsel begrepen. Dit gedeelte voldoet aan de volgende eischen 1°. voorziet het in de behoefte aan volledige uitrusting en dragers voor een sterkte van 12840 man van de korpsen aan de grenzen 2". wordt in de verschillende commandementen materieel en uit rusting onderhouden voor eene sterkte van 33000 man en dra gers voor een sterkte van 16500 man; 3°. van het aantal dragers, voor laatstgenoemde sterkte bestemd, nl. 2640, is steeds f of 1760 man beschikbaar voor eene over- zeesche expeditie, sterk 10000 man; 4°. in het geheel is dus beschikbaar materieel en uitrusting voor eene sterkte van 45840 man, nl. 12840 man langs de grenzen en 33000 man in de verschillende commandemententwee derde van de voor de laatstgenoemde troepenmacht bestemde uitrus ting (dus voor 22000 man) is voor gebruik elders beschikbaar, doch kan niet gebruikt worden dan na vermeerdering der dragers met 100g hunner sterkte. Voor ziekenverpleging en vervoer van zieken is gerekend op 5g van de sterkte en naar dien maatstaf is de organisatie en for matie ontworpen voor dezelfde sterkte, als waarvan bij het overige gedeelte van den trein is uitgegaan. Het is duidelijk dat, wanneer bijv. in elk der drie gouvernementen eene ambulance beschikbaar was voor 10000 man en eene troepen macht ergens in Indië moest worden samengetrokken, in de eerste plaats beschikbaar is alles wat in het commandement, waar de con centratie geschiedt, aanwezig is en dit gemakkelijk met het van de beide andere commandementen vermeerderd kan worden, zoodat in korten tijd eene ambulance op de been zou zijn, voldoende voor 30000 man; gemakkelijke verplaatsing van materieel en personeel G dan ook een eerste vereischte om in alle gevallen, welke zich kunnen voordoen, aan de bestaande behoeften te voldoen. Evenals de geheele trein staat ook de ambulance onder den be velhebber der troepen, maar de organisatie, het beheer en het toezicht behooren tot den werkkring van den Geneeskundigen Dienst.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 260