244 Behalve het benoodigde voor de troepenmacht langs de grenzen moet nu nog op zoodanigen voet in de behoefte aan ambulances wor den voorzien, dat kunnen worden gemobiliseerd en uitgerust: van het Punjaab-leger10000 man Bengaalsche leger10000 Bombay-leger8000 Madras-leger5000 waarop ook bij de organisatie en formatie van den overigen trein is gerekend; bovendien moet een en ander aan den eisch voldoen dat eene troepenmacht vau 10000 man steeds voor eene overzeesche expeditie kan worden uitgerust. Volgens den chef van den Geneeskundigen Dienst mag voor dat doel niet op draagdieren worden gerekend en zijn deze dan ook vervangen door ambulance-karren voor twee trekdieren, waarmede vier zieken kunnen worden vervoerd. Voor eene troepenmacht van 10000 man zijn dus noodig; De organisatie en de formatie zijn nu zoodanig geregeld, dat bij het samentrekken van eene troepenmacht in het een of ander gou vernement de ambulance aldaar, vermeerderd met van hetgeen el ders aanwezig is, voldoet aan de behoefte bij mobilisatie van: 10000 man in de Punjaub, 10000 Bengalen, 8000 Bombay en 5000 Madras. Bij het mobiliseeren van 10000 man voor eene overzeesche expe ditie mag evenwel slechts beschikt worden over |- van hetgeen in het geheel beschikbaar is, de ambulance der grenstroepen daarbij on aangeroerd latende. Met het oog op een en ander zijn de volgende cijfers vastgesteld a Sirdars. Mates. Dragers. Doolies. Dandies. Ambulan ce-karren. Trekossen. Jemadars. Dufl'adars. 1 Drijvers. 16 32 1600 1 200 100 50 100 5 10 50

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 263