HET CHINEKSCHE LEGER. In de Eevue militaire de Vêtrangervan 28 Februari 1890 t komt een uit de Invalide russe" van 5 December 1889 overgenomen stuk voor, ten titel voerendeL'armÉE chinoise". Verwachtende, dat ook de lezers van het Indisch Militair Tijdschrift belang zullen stellen in genoemd artikel, laten wij de vertaling er van in haar geheel volgen. In het ontzaglijk groote Chineesche rijk, waar de traditie nog eene overmachtige plaats inneemt, laten hervormingen zich slechts langzaam invoeren. De vereering voor de voorvaderen speelt er zulk een gewichtige rol, dat men zich onmogelijk kan verwonderen over de hartstochte lijke gehechtheid, welke de Chineezen voor instellingen van vroegere tijden aan den dag leggen.. Niet anders dan trapsgewijze kunnen daarin hervormingen worden aangebracht en, hoewel stap voor stap ingevoerd, heeft dit toch met weerzin plaats. Geen volk ter wereld, dat zich minder eigent voor het invoeren van nieuwigheden en vooral voor hervormingen van ingrijpenden aard, waardoor de administratieve instellingen van het land ten on derste boven worden geworpen. Bij de militaire instellingen in China openbaart zich evenwel in de laatste jaren een zekere neiging tot hervorming. Zooals zich liet verwachten, heeft de Europeesche invloed zich daarbij het eerst tot de marine uitgestrekt en daarna pas tot het leger. Bij dit laatste zijn nieuwe wapens en een nieuw oefeningsstelsel ingevoerd; ook werden korpsen en verdedigingswerken op Europee- sche wijze ingericht. Wel kwamen die veranderingen, zooals reeds

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 267