253 In elk van de vijf territoriale onderdeelen van het rijk, waarover te voren reeds gesproken is, is de legerorganisatie nog in haar kinds heid. De bevoegdheid van de civiele en militaire autoriteiten is er nog in hooge mate dooreengeward. Voor eigenlijk China berust de hoogste macht in handen van de gouverneurs-generaal, aan wie eene militaire kanselarij is toege voegd. Onder hunne bevelen staan gouverneurs, die door instellingen van gelijken aard, doch alsdan samengesteld uit personen van lageren rang, worden ter zijde gestaan. De garnizoenen in de Mandsjoerijsche provinciën staan onder de onmiddellijke bevelen van de plaatselijke Kian-Jciounsaan wie brigade-generaals ondergeschikt zijn. Genoemde drie grootwaardigheidsbekleeders gouverneur-generaal, gouverneur en Tartaarsch generaal vormen de hoogste provinciale militaire administratie. Verder staan enkele civiele ambtenaren nog in meer of minder nauwe betrekking tot de troepen, bijv. de beheerders van 's rijksmiddelen, de besturende ambtenaren van afdeelingen en districten, enz. In den regel bezitten de civiele mandarijnen uitgestrekter macht en meer persoonlijk aanzien dan hunne militaire ranggenooten. De Chinees heeft, zooals bekend is, een diepe minachting voor een ieder, die tot den krijgsmansstand behoort. Een zijner meest karakteri stieke uitdrukkingen heeft daaraan haar ontstaan te danken, en slaat op de troepenbevelhebbers, die zich de beenen uit het lijf moeten loopen op een enkel woord, dat een in zijn stoel gezeten civiel mandarijn neerschrijft. Heemt men dergelijke denkwijze in aanmerking, dan kan men er zich ook niet over verwonderen, dat het Chineesche kader een hoogst middelmatige waarde bezit. Een der meest ingrijpende hervormingen, door Li-Hung-Tchang, den welbekenden gouverneur-generaal van Tché-li, in het leven ge roepen, is de oprichting geweest van scholen tot vorming van offi cieren en onderofficieren. Het zal evenwel te bezien staan, of zijn werk dergelijke vooroordeelen kan overwinnente meer omdat deze steunen op eeuwenoude tradities. Het werkelijk aantal in eigenlijk China gelegerde troepen kan

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 272