258 7°. De schepen zullen, zelfs bij de beste aanvulling, steeds muni tie in reserve moeten houden, om tegen een eskader, dat tot ontzet komt opdagen, te kunnen optreden. Daarentegen zullen de kustversterkingen, zoo zij ten minste niet aan de landzijde zijn ingesloten, gewoonlijk hunnen munitievoorraad kunnen vernieuwen, en zijn zij dus niet genoopt, zuinig daarmede te zijn. De versterkingen (bijv. in de overzeesche bezittingen), wier eenigste verbinding met de arsenalen langs zee is, maken hier natuur lijk eene uitzondering op. Hun munitievoorraad moet natuurlijk daarmede rekening houden. 8°. Indien de overwinning door de forten wordt behaald, kunnen ze toch niet meer doen dan een aanval afslaan, de vervolging is uit gesloten. De schepen daarentegen moeten, ten einde een volkomen succes te krijgen (d. w. de verovering der forten), van hunne eigenlijke vechtwijze overgaan tot eene landingen deze heeft dan alleen kans van slagen, indien de verdediger geheel gedemoraliseerd of zijn ver dedigend vermogen geheel gebroken is. 9°. Aannemende dat het doel niet is de verovering of de vernie ling der versterkingen, doch datgene wat door deze laatste wordt be schermd, dan zal, zoo het vuur der forten gedeeltelijk tot zwijgen is gebracht, een gedeelte van het eskader het einddoel kunnen bereiken, terwijl de overige schepen de forten onder vuur blijven houden. 10°. Wat aangaat de voor- en nadeelen van eene vaste batterij tegenover een beweegbare schijf (het schip) en omgekeerd, meende men vroeger, dat de kansen vrij wel gelijkstonden. Maar door de verbeteringen van den laatsten tijd zoowel in de techniek van het geschut, als in de vuurleiding aan den wal, slaat de schaal onge twijfeld over ten voordeele van de forten, want het vuren op een beweegbaar doel zal, in den vervolge, bijna even snel en zuiver kun nen geschieden, als op een stilstaand. Door de afstandmeters en de hulpmiddelen en inrichtingen (een of meer waarnemingsstations telephonisch met de batterij verbonden) om de plaats van een schip op elk oogenblik te kunnen nagaan, heeft de verdediger een grooten stap voorwaarts gedaan.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 277