264 chure: „De heffing in natura een middel om de veldlegers te voeden." Omtrent den inhoud dezer brochure ontleenen wij aan het Mei- en Juni-nummer van de „Revue du service de l'intendance militaire'' het navolgende: Sprekende over de taak der Intendance, zegt de generaal dat die niet alleen moet bestaan in het gemakkelijk maken van den over gang van den vredes- tot den oorlogstoestand en het aanvullen der voorraden, maar ook en vooral in het tijdig kennen der maatregelen, die genomen moeten worden om de goede werking eener algemeene mobilisatie te verzekeren. Aangenomen dat de strategische ontwik keling van het leger zonder ongeval plaats heeft, dan zal het aldus verkregen resultaat weinig gevolg hebben, indien niet vooruit al die maatregelen, welke moeten dienen om het onderhoud van het leger te verzekeren, rijpelijk zijn overwogen en vastgesteld, zoodanig dat zelfs de grootste operatiën onmiddellijk kunnen aanvangen; van die maatregelen toch hangt af het handhaven der goede orde, waardoor het alleen mogelijk is aan alle eventualiteiten het hoofd te bieden. Met het oog hierop, zegt de schrijver, kan de wet op de mobi lisatie alleen dan goed genoemd worden, wanneer zij alle inwo ners verplicht dadelijk bij >te dragen tot het onderhoud der troe pen en indien de aard dier bijdragen en de wijze, waarop zij geheven zullen worden, vastgesteld zijn bij de wet. Hij gaat daarbij uit van de stelling dat, evenals in tijden van gevaar ieder valide mannelijk in gezetene verplicht is de wapens op te vatten, voor alle ingezetenen de verplichting bestaat volgens hun vermogen bij te dragen tot het onderhoud van het leger. Mitsdien zouden de eigenaars van groote hoeveelheden voedingsmiddelen verplicht kunnen wordenreeds in tijd van vrede en op bepaalde plaatsen een deel dier voorraden, vol gens daaromtrent jaarlijks te maken wettelijke voorschriften, ten dienste van het leger beschikbaar te houdeu, met vrijheid overigens die voor raden te beheeren op de wijze als hun goeddunkt, mits de aangege ven hoeveelheden steeds beschikbaar blijven. Evenzoo zou men aan de eigenaars van voertuigen de verplichting kunnen opleggen, in oorlogs tijd op het eerste sein die eigendommen naar bepaalde punten te zenden, om te dienen voor het transport bij het leger.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 283