273 het wezen der zaak is het militaire schouwspel en hoe kan het ook anders gebleven wat het reeds was voor jaar en dag. Eene innovatie mag het wellicht heeten dat voor de tweede maal gedefileerd wordt en dan in versnelden gang -versnelde, maar geen verlengde pas, sergeant-tamboer van de schutterijwelke nieu wigheid vooral aan de cavalerie, door het flink defileeeren in galop, de gelegenheid verschaft om van hare geoefendheid in het rijden in het openbaar getuigenis af te leggende grootste verandering echter, die in den loop der tijden onze parades hebben ondergaan, ligt in den aanblik van het geheel. Die aanblik toch doet tegenwoordig het oog aangenamer aan dan voorheen bij dergelijke militaire vertooningen het geval was; het is alsof de steeds toenemende belangstelling, welke aan onze wapenschouwingen van civiele zijde ten deel valt, daarmede gelijken tred heeft gehouden en inderdaad, het is zonder twijfel Vaspect habillé van den troep, waardoor sedert eenige jaren deze gewaarwording is te voorschijn geroepen. Nu mag men de nieuwe uniform niet ten allen deele goedkeuren en vooral door de gele uitmonstering bij den enkelen man in dezen eenige gelijkenis meenen te ontdekken met zeker soort van kamer vogels, te ontkennen valt het niet dat het geel, in massa vereenigd, hoe zonderling het ook klinken moge, zijn schrille werking op het oog verliest, terwijl de afschaffing van de witte beenkleeding in groote tenue aan het algemeene voorkomen netheid bijzet en een zeker cachet de couvenance. Ik heb die witte pantalons van vroegere dagen dan ook steeds verafschuwd; na den marsch langs een stoffigen weg en het daarop- gevolgd betreden van het vochtige gras op het paradeveld, brachten zij den soldaat, en zooveel te meer de officieren met hunne sous-pieds van gelijke stof, bij het defileeren in den regel in minder oogelijken staat voorbij den Inspecteur. Wit is in Indië een uitmuntende dracht, maar niet geschikt tot verhooging van de deftigheid en daarom bij eene parade minder op zijne plaats. Hoe verbeterd de aanblik van onze troepen tegenwoordig ook moge zijn, men is daarmede toch nog lang niet waar men wezen moet. De uniform-verandering van den man is tot heden niet gevolgd

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 292