289 durende den marsch en de rust met de meest mogelijke voorzorgen waar te nemen. 4o. Gevolgen op geographisch gebied. De resultaten op aardrijkskun dig gebied blijken duidelijk uit de beschouwing van de hierbij gevoegde kaart en uit de talrijke schetsteekeningen, gehecht aan de rapporten der verschillende zendingen, verricht door onderdeden der colonnes. Geen enkele marsch werd uitgevoerd, of er werd een officier, bijge staan door een helper, belast met de topographische opname. De beide colonnes hebben aldus 1030 KM. terrein opgenomen. Als men bedenkt, dat de doorloopen streken voor een groot gedeelte nog niet bezocht wa ren; als men onze kaarten met de bestaande kaarten vergelijkt, kan men zich gemakkelijk rekenschap geven van de belangrijkheid van het ver richte werk. De Nieriko, eene belangrijke zijrivier van de Gambia, is op ver scheidene punten opgenomen en haar loop met voldoende nauwkeurigheid bepaald. De bergstreken van Bambouk zijn en détail beschreven kunnen worden. De voornaamste handelswegen zijn verkend geworden. Voorts is een politieke kaart van de geheele streek gemaakt. Indien zich hierbij voegen de resultaten, verkregen door de zendingen Obordorf en Reichemberg, als ook van de zending Ouassoulou, zullen onze aardrijkskundige verkenningen do stroomgebieden omvatten van de Falémé, de Bafing en den Boven-Niger. Er blijft dan slechts over methodisch de topographische verkenning te ondernemen van het binnenland van Eoutou Djallon en vandaar van onze Zuider-rivieren. Dit zou uit een geogra phisch gezichtpunt het programma kunnen zijn voor een volgenden veldtocht. T. C.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 308