293 8.4 cM., werd in October 1887 en November 1889 bij onderscheidene gë- legenheden beproefd, ze door de granaatkartets te vervangen. Yolgens kolonel Roth hebben deze proeven tot de navolgende uit komsten geleid 1. bij gunstig terrein is de uitwerking van de kartets op 300 M. af stand reeds zeer gering, bij ongunstig terrein zal zij vermoedelijk onbe duidend zijn; 2. de uitwerking van de granaatkartets de buis als schokbuis ge regeldis in den regel aanzienlijk meer dan van de kartets; veel hangt evenwel van het interval van het trefpunt dat is van de goede keuze van mikpunt en juiste richting en van den toestand van het terrein af; de granaatkartets, als granaat werkende, kan dus de kartets niet ver vangen 3. de uitwerking van de granaatkartets de buis als tijdbuis ge regeld bij 0" (tot 400 M.) en bij 3" (200-600 M.) is aanzienlijk meer dan van de kartets; daarbij is eene juiste richting geen bepaald ver- eischte, omdat dezelfde uitkomsten verkregen werden voor binnen zekere grenzen verschillende opzethoogten. Daar evenwel 't gebruik van twee verschillende verdeelingen (0" en 3") voor 't vuren op korte afstanden bezwaren oplevert, schijnen 't behoud van de kartets voor afstanden, kleiner dan 200 M., en 't gebruik van de granaatkartets voor afstanden van 200 tot 600 M. 3" gewenscht. Revue de Vartillerie et du génie suisses. Mars 1890.) (La Belgique militaire. 11 Mei 1890.) Papieren barakken. In Frankrijk zijn dit jaar proeven genomen met barakken van karton of bordpapier en moeten deze zeer goed hebben voldaan. Een geheel bataljon werd gedurende den vorigen winter in 12 zulke, bij Forbach opgerichte barakken gehuisvest. Daarbij kwamen veel min der ziekten, hoofdzakelijk verkoudheden voor, dan bij de manschappen der 3 overige in kazernen gelegerde bataljons. Deze papieren barakken zijn stevig en duurzaam. Zij bestaan uit een geraamte van hout; al het anderewanden, daken, deurpaneelen, enz. is van karton. De wanden zijn dubbel en de tusschenruimte is opgevuld met turfmul en houtwol, waardoor de verwarming der binnenruimte in den winter en de koelheid in den zomer zeer wordt bevorderd. Bovendien blijft door

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 312