BE TRANSPORTDIENST BIJ HET ENGELSCH INDISCH EN HET NEDERLANDSCH INDISCH LEGER {Vervolg van blz. 247.) IV. Uit al wat in de vorige gedeelten van dit opstel is medegedeeld blijkt dat, hoewel reeds sedert 1860 in Britsch-Indië jaarlijks een bedrag van meer dan f 8.000.000 werd uitgegeven om in vredestijd transportmiddelen op de been te houden, bestemd om bij het uitbreken van den oorlog in den treindienst voor het leger te velde te voorzien, de organisatie zoo slecht en de voorbereiding zoo onvoldoende was, dat de bestaande regeling in de werkelijkheid geheel onvoldoende bleek en niet heeft kunnen voorkomen, dat men eerst na groote tegen spoeden en ontzettende offers in staat was in de behoeften van het leger te velde te voorzien. Er blijkt echter ook uit en dat is wel de hoofdzaak dat de eenmaal opgedane, buitengewoon dure ondervinding niet is verloren gegaanmet zeldzame eenstemmigheid waren alle betrokken autoriteiten van oordeel, dat eene afdoende reorganisatie noodig was en na het overwinnen van tal van moeielijkheden kwam die tot stand, zoodat de verspilde schatten althans die nuttige vruchten hebben afgeworpen, dat men daar thans eene organisatie van den trein heeft, die, voor zoover van hier uit daarover kan geoordeeld worden, aan alle redelijke eischen voldoet; het geheel zit flink in elkander, is wel overwogen en behoorlijk afgerondhet stelsel is goed in evenwicht en met de ondervinding en de locale eischen is ruim schoots rekening gehouden. Zooals reeds werd vermeld, is die organisatie in den aanvang van het jaar 1883 ingevoerd en dus sedert dat tijdstip in werking. Het is echter bekend dat in het jaar 1886, als een gevolg van den Dl. II, 1890. 19

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 316