318 binnendringen, willen wij ons niet aan een zekeren dood blootstellen. Door drift vervoerd, zouden wij in eene hinderlaag kunnen vallen en de overwinning in eene nederlaag eindigen. Gebaande wegen zijn niet aanwezig, de Inlander ziet het nut ervan niet in. Eene krachtdadige vervolging na eene behaalde overwinning is wel is waar eene der voornaamste regels der tactiek, doch deze regel kan moeielijk in lndië worden toegepast. De taak der vervolging moet te beurt vallen aan versche troepen, zal eene overwinning beslis send zijn, doch zulke troepen hebben wij niet bij de hand. De vervolging zou dus moeten geschieden door strijders, die reeds afgemat zija, veelal niet voldoende voorzien zijn van munitie en vivres en die reeds blijde zijn de overwinning te hebben behaald en ver- meenen zullen reeds genoeg te hebben gedaan. Yoordat ook eene vechtende colonne weder in haar verband is gekomen, zal reeds een geruime tijd zijn voorbijgegaan, welke door den vijand benut is geworden om eene andere sterke stelling in te nemen, die hij, hierin door het terrein begunstigd, slechts voor het kiezen heeft. In zijne vlucht wordt hij bovendien door de bevolking geholpen, die ons daarentegen op een dwaalspoor zal trachten te brengen. Daarenboven wordt het verlies van enkele strijders niet gevoeld; het kan ook niet beslissend zijn. Yoor ons is elk verlies van een Europeesch soldaat gewichtig en zulke verliezen worden ons in me nigte toegebracht. Somtijds doet hij zich na een strijd aan ons oog voor als een rustig landbouwer, bezig met den veldarbeid of het bewerken der sawah's en zou men niet zeggen, dat hij een oogenblik te voren als een ver woede vijand tegen ons gestreden heeft. Nauwelijks is echter de colonne voorbijgetrokken, of de arbeid wordt gestaakt, de verborgen wapens worden weder opgevat en hij snelt naar de plaats, die als herzamelingspunt is aangewezen, voordat hij zich van zjjn strijdge- nooten scheidde. Wederom zal hij ons daar het hoofd bieden. Lijden wij daarentegen eene nederlaag, dan kan de colonne of het detachement, welke deze ondergaat, als verloren worden beschouwd. Niet alleen, dat zij vervolgd zal worden door den vijand, doch de geheele bevolking van de streek, waarin men zich bevindt, die een oogenblik te voren geen deel aan den strijd nam, zal tot verdelging

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 337