321 een weg op vele plaatsen onbruikbaar gemaakt, door rivieren moeten de waden, waren de soldaten blootgesteld aan het vijandelijk vuur, dat plongeerend op hen werd afgegeven, terwijl groote steenen naar beneden werden gerold. Gelukkig dat de colonne geene nederlaag had geleden en haar moreel niet was geschokt, dat zij luisterde naar hare officieren, want de vervolging geschiedde van zoo nabij, dat dik wijls halt moest worden gehouden, front gemaakt en salvovuur afgege ven om zich den al te stout opdringenden vijand van het lijf te houden. Na het doorstaan van de grootste vermoeienissen kwam de colonne te Koriri aan, doch bijna elke man was gewond. Eeue hardnekkige vervolging had in Atjeh eene colonne op den 31en December 1874 te verduren. Dien dag was bij het oprukken tegen Longbatah het rechterhalf 10e Bataljon doorgedrongen tot kampong Loöng, toen het signaal retireeren weerklonk. De colonne moest eene natte sawah doortrekken, ten einde het verzamelingspunt te bereiken. Ongelukkig werd een verkeerde galangan gevolgd; telkens vielen de soldaten van het dijkje in de modderpoelen, zoodat het verband van den troep verloren ging en de terugtocht in eene vlucht eindigde. De vijand, verscholen in de omliggende kampoDgs, bestookte de colonne aanhoudend van alle kanten, vooral in den rug en op de flanken, ging nu en dan tot den klewangaanval over en bracht ons groote verliezen toe. Niet voordat onze troepen ouder bescherming waren gekomen van het vuur der door ons veroverde en bezette benting Panglima Polim werd de vervolging gestaakt. Bij den oorlog in Atjeh valt op te merken, dat, al hebben wij den Atjeher uit zijne stellingen verdreven, zijne bentings geslecht, hij toch zal komen opdagen, wanneer hij ons huiswaarts ziet keeren en bij zulk een terugmarsch na eene overwinning worden ons dikwijls de grootste verliezen toegebracht. Niet voordat wij een post bereikt hebben of onder de bescherming van het geschutvuur komen, zal hij ons met rust laten. Tracht de Inlandsche vijand ons veel nadeel toe te brengen met het leggen van hinderlagen, het overvallen van transporten, patrouilles

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 340