337 hebben, is toch immers evenmin noodig als over andere geslaagden. Aan art. 10 zouden wij en hiermede besluiten wij onze opmer kingen over het nieuwe Reglement gaarne nog een bepaling vast geknoopt zien, nl. omtrent de geslaagde doch door gebrek aan plaat sen, niet geplaatste adspiranten. Zou het niet billijk wezen hen reeds dadelijk als zij dat verkozen met het door hen bereikte gemiddelde cijfer te plaatsen op het procesverbaal voor het volgende jaar, zonder een nieuw examen van hen te eischen (wij cursiveeren hier, daar het in onze bedoeling ligt, hen tot een nieuw examen, als zij dat zelf wenschen, toe te laten) De lust tot het afleggen van het exa men zal door een dergelijke bepaling hoogstwaarschijnlijk bij velen eerder worden opgewekt. Eenmaal over dit examen bezig zijnde, kunnen wij niet nalaten op te merken, dat ook het examen-programma niet geheel en al voldoet aan de eischen, die men stellen kan aan een toelatingsexa men voor de krijgsschool. Het gebruik bij werkstukken uit de geodesie is zeker de reden geweest om de driehoeksmeting in het examen op te nemen; doch als men wiskunde wil vragen waarom dan alleen dezen greep te doen, ook andere wiskundige vakken kunnen van evenveel nut zijn bij voortgezette studiën. Wij zouden voorstellen ook de driehoeksmeting uit het programma te doen vervallen en wiskundige vakken alleen te eischen, indien er, wat wij hopen, later aan onze krijgsschool ook, evenals in andere landen, een cursus voor verdere technische studiën geopend wordt. Omtrent natuurkunde moeten wij weder hetzelfde opmerkenook hier vinden wij den gedanen greep zonderling. Als wij een greep moesten doen zouden wij nog eerder de theorie van het licht, met lenzen, kijkers enz. genomen habben, doch ook de andere verschijn selen der natuurkunde zijn onzes inziens wel te eischen. Wat heeft men aan de kennis van electriciteit zonder die van warmte of laten wij ons juister uitdrukken, hoe onvolledig moet die kennis blijven. Is het misschien de gedachte geweest, dat de andere verschijnselen der natuurkunde vroeger voldoende geleerd zijn en dient de voorbe reiding voor het examen alleen als een herhaling van de magneti sche en electrische verschijnselen, dan zouden wij zeggenlaat liever

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 356