340 - Naschrift. Aflevering 8 van het Ind. Mil. Tijdschrift, die de vra gen bevat, welke dit jaar op het krijgsschool-examen gesteld zijn, doet ons met genoegen zien, dat de commissie ditmaal haar taak bijzonder ernstig heeft opgevat. De vragen toch zijn goed overdacht en zullen er zeker het hare toe hebben bijgedragen, om den uitslag van het examen dit jaar zoo gelukkig te doen zijn. Het feit, dat de examen-commissie in de door haar gestelde vragen bewezen heeft, vele van de denkbeelden te zijn toegedaan, vervat in ons eerste opstel, geeft ons de vrijheid nogmaals een beroep te doen op hare welwillendheid. Hetgeen wij nl. zoo zeer trachtten te releveeren de geringe tijd, die voor de beantwoording der vragen gegeven wordt heeft nog geen verandering in het examen vermogen te brengen. Ook ditmaal verwondert ons weder de korte tijd, die voor de verschillende vragen gesteld werd.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 359