EENIGE MEDEDEELINGEN OMTRENT DE PROEVEN MET EEN BALLON CAPTIF, GENOMEN TE BA TAVIA EN IN GROOT-ATJEH IN JULI EN AEGUSTUS 1890. Bij rekest dd. Den Haag den 12en October 1889 deden de Heeren Leon Antenne Junior en F. l'Hoste aan Zijne Excellentie den Mi nister van Koloniën het aanbod om als ervaren en beproefde aëronau ten in Atjeh captive militaire verkenningen te doen, terwijl zij in eene nota dd. 18 October 1889 aanboden voor dertig duizend gulden in 4 weken een aërostatisch park te leveren, bestaande uit de toestellen tot ontwikkeling van waterstofgas en een ballon compleet, waarmede 3 personen kunnen opstijgen, wegende alles te zamen 2400 KG. Hoewel Zijne Excellentie, ook op grond der Indische depêche van 20 November 1879 N°. 1969/3, waarbij het nemen van proeven met ballons captifs voor militaire doeleinden in Iadië ontraden werd, be zwaarlijk kon aannemen, dat de kosten van proefnemingen in Indië gerechtvaardigd zouden zijn door het daarvan te verwachten voordeel, werd het aanbod der beide aëronauten toch bij ministerieele depêche, dd. 23 October 1889 La. C. N°. 34/1924, ter kennis gebracht van Zijne Excellentie den Gouverneur-Generaal. Intusschen hadden de Heeren Antenne en l'Hoste zich ook gewend tot den Minister van Oorlog met een voorstel tot gebruik van een ballon captif in Indië. Naar aanleiding van dat voorstel had de commandant van het korps genietroepen geadviseerd, om, indien men de aanschaffing van ballonmaterieel voor Indië wenschelijk achtte, een kleinen ballon van 180 MB. met Nordenfeltsche cylinders aan te koopen, terwijl hij verder meende, dat het wel overweging zou verdienen van de persoonlijke diensten der beide aëronauten gebruik te maken en met hen eene proef te nemen, indien zij genegen waren om, afgescheiden van hunne

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 360