853 Door den Civielen en Militairen Gouverneur van Atjeh en Onder- hoorigheden, die de proeven persoonlijk had bijgewoond, werd dan ook op een door den majoor Haver Droeze ingediend, voorloopig rapport beslist, dat de proef in Atjeh niet meer behoefde te worden herhaald. Met behulp van twee naaimachines werd de ballon den 10en en llen Augustus gerepareerd, de genaaide scheur werd met lijnolie bestreken en daarop geschiedde de verpakking met gebruik van mi nerale talk op dezelfde wijze als te Batavia. De Heer Spencer, die zich had beijverd om aan de overeenkomst te voldoen, werd den llen Augustus voor de door hem bewezen diensten bedankt, onder mededeeling dat hij per eerste gelegenheid naar Singapore kon vertrekken, terwijl de majoor Haver Droeze den 12en Augustus per stoomschip Atjeh naar Batavia terugkeerde. De ballon captif met net, gondel, kabel, zandzakken, takelblok enz. werd door den majoor medegenomen en overgegeven aan den eerst aanwezend genieofficier te Weltevreden, waar hij in hetzelfde lokaal en op dezelfde wijze werd opgelegd als in Juli jl. De installatie tot gasbereiding bleef voorloopig in Atjeh. De ervaring, die bij bovenvermelde proeven is opgedaan, geeft aan leiding tot de volgende overwegingen en conclusiën. In Nederlandsch-Indië kan het gebruik vaneen ballon captif alléén in aanmerking komen voor eene expeditie op eenigszins groote schaal. Het doel, dat met kleine expeditiën en excursiën beoogd wordt, is niet evenredig aan de betrekkelijk groote kosten en moeiten, aan het gebruik van den ballon verbonden. Ook zou bij expeditiën met een gering aantal troepen dikwijls de gelegenheid ontbrekeD, om den ballon voldoende te beschermen door het vooruitschuiven van detachementen. Tevens is door deze proef gebleken hoeveel bezwaren aan het vervoer van een gevulden ballon verbonden zijn, zoodra het begint te waaien. In oorlogstijd zal men niet altijd vrij zijn, de momenten Yan windstilte voor het vervoer af te wachten en dikwijls blootstaan

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 372