358 Transportkosten van materieel uit Europa naar Indië gedurende 2 jaren, globaal te rekenen2000.— Gebruik van waterstofgas uit de Nordenfeltsche cylinders gedurende 2 jaren, aannemende dat maandelijks eens wordt opgestegen: 15 X 50 X 24 f 18000.(1) Te zamenf 62300. 5°/0 voor onvoorziene uitgaven. 3115. Totaalf 65415. In ronde cijfers.. 65000. Deze bijlage bevat eene vergelijkende berekening der kosten van de proef. Deze hebben ruim 11400 gulden bedragen. Dit cijfer moge vrij hoog voorkomen, toch blijft het ver beneden hetgeen uitgegeven zou zijn, indien men met de H.H. Antenne en l'Hoste eene proef had genomen, die hoogstwaarschijnlijk of liever zeker tot dezelfde resultaten zou geleid hebben als de ervaring welke bij deze proef is verkregen. Bij verder gebruik van den ballon zou men de kosten der vulling echter aanzienlijk kunnen verminderen door de grondstoffen tot gas- bereiding benoodigd goedkooper aan te schaffen. De Heer Spencer deelde mede dat door hem indertijd zwavel zuur werd gekocht bij Messrs. D. Waldie Co. Cossipore chemical works, Calcutta (2). Dit zwavelzuur was evengoed als 't Volgens bovenaingehaalde depêche zijn 50 cylinders noodig om den ballon van Howard Lane eens te vullen. Rekenende dat men eens per maand door de aëronauten laat opstijgen, dan zou men om geregelden aanvoer uit Napels te kunnen krijgen en steeds een voorraad in Indië beschikbaar te hebben in eens minstens 300 Nordenfeltsche cylinders moeten aanschaffen. Dit aantal mag toch zeker niet overdreven groot worden genoemd. Deze cylinders zijn hierboven ad 85 gulden in rekening gebracht, terwijl verder het gas voor elke opstijging wordt berekend ad 200 170 30 fr. of 15 gulden per cylinder. (1) Men mag niet uit het oog verliezen dat voor deze som 24 opstijgingen met waterstofgas hadden kunnen geschieden. In het contract had men kunnen bepalen dat het gouvernement vrij was die opstijgingen te doen gesehieden in eenig punt van Nederlandsch-Indië, waar dit het best voorkwam. Echter zou men elders dan in Groot-Atjeh opstijgende, de transportkosten wederom in rekening moeten brengen. (2) Informatiën te Singapore gaven geen bevredigend resultaat. Tanjong Pager Docks bood zwavelzuur aan ad 25 doll, per cwt. d. i. dus, bij een koers van den dollar f 2.20, 50,5 KG. voor f 2.2 X 25' f 55 of f 1.80 per kilogram.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 377