DE TACTIEK DEK KUSTVERDEDIGING. Vervolg en slot van blz. 262.) Het gebruik der verschillende onderdeelen der bewapening van eene kustversterking. Deze kunnen ondervolgend werden verdeeld: A. het geschut; B. de onderzeesche mijnen; C. de torpedo's I). de bewapening te water, kustwachters, enz. en E. het electrisch licht. A. Het geschut. Er wordt hier juist gesproken van het geschuten niet van de forten of batterijenomdat door de soort van geschut, welke noodig wordt geacht, het fort of de dekking wordt bepaald en niet omgekeerd. Het is gewenscht dat de bewapening der kustversterkingen uit drie groepen bestaat, van welke elke groep haar eigen doel heeft. De vereischte dekking voor elke groep heeft haar bijzondere eischen. Die verschillende groepen zijn 1. Het zware en middelbare geschutbestemd voor direct vuur op de pantser schepen. Dit geschut zal, zoo mogelijk, steeds op zekere hoogte boven den waterspiegel worden opgesteldhierbij dient echter in acht genomen te worden, dat het vaarwater met nog voldoende diepte niet in den dooden hoek mag liggen. De werken om dit geschut op te nemen vormen als het ware de kern van de kustversterkiiig. Het is van belang, dat zij zoo weinig mogelijk zichtbaar zijn; hierbij is rekening te houden met den achtergrond, de empkcements- keuze; scherp zich afteekenende lijnen zoo mogelijk te voorkomen; doch de vuuruitwerking moet steeds hoofdzaak blijven, en van haar mag zoo weinig mogelijk worden opgeofferd.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 379