366 vuur neemt. Zoodra het schip langs zij gekomen is, begint de taak van het zware geschut; zooveel mogelijk moet worden getracht één punt met twee of meer schoten te treffen, hetgeen verkregen wordt door de afstanden over te nemen van de nevenvuurmonden. Hoogstwaarschijnlijk zal op elk voorbijtrekkend schip door elk fort slechts ééne reeks schoten kunnen worden afgegeven; doch al was het ook mogelijk meer schoten af te geven, men moet onmiddellijk alles ge reed hebben voor het volgende schip. Zijn er meerdere forten, en wordt één daarvan als object gekozen, dan zullen de nevenforten zich zoo weinig mogelijk mogen aantrekken van het vuur, dat zij, bij wijze van demonstratie, krijgen, en moeten zij voornamelijk tegen die schepen werken, welke den hoofdaanval uit voeren. Bij de derde soort van havens zullen zoowel aanval als verdediging het gemiddelde houden tusschen de bovenaangegeven methodes. Bij het, op deze voordracht gevolgde debat bleek dat: De marine autoriteiten, welke daaraan deelnamen, bijna éénstemmig verklaarden, dat de spreker de taak der schepen nog veel te licht achtte, en dat de aanval op een goed aangelegd kustfort, zonder de mogelijkheid met eene flinke landingsdivisie te ageerenin de toekomst met groote moeilijkheden zou verbonden zijn. Een bombardement blijft altijd mogelijk; het is hier slechts de vraag welk geschut verder draagtdat der schepen of dat der forten, doch daardoor alleen komt men niet tot de inbezitname van het ob ject. Bovendien zal een bombardement niet zulk eene uitwerking heb ben, als men zich daarvan wel voorstelt (zie o. a. het beleg van Parijs). Overigens zijn de voorbeelden niet zeldzaam dat eene kustbatterij, met slechts een klein aantal vuurmonden, eene aan geschut overmach tige marine deed afdeinzen. Een der sprekers wees nog op de omstandigheid, dat door het ge bruik van het snelvurend geschut de schepen in zulk een kruitdamp zullen zijn gehuld, dat het richten voor hen zeer bezwaarlijk zal zijn, terwijl daartegenover staaf, dat de plaats der schepen door de uit stekende masten voor den verdediger steeds zichtbaar zal zijn. Een volgende spreker (admiraal Coulomb) wees nog op het groote be-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 385