27 zijn met revolver en sabel. Alle drijvers en knechts, ook bij de gehuurde transportmiddelen, moeten op dezelfde wijze worden gekleed en aangeworven, al is het dan ook maar voor den duur van den veld tocht, en een zeker aantal van hen moet van pieken of kapmessen worden voorzien. Een bamboe, voorzien van een lanspunt, kan soms als wapen voldoende zijn, en lanspunten zouden tot dat doel in voor raad kunnen gehouden worden; alle drijvers enz. van wapens te voorzien, is onnoodig; dooly-dragers bijv. zouden ze toch niet kunnen gebruiken en velen zouden zich er toch niet'van weten te bedienen. De troepentrein en de ambulances moeten in de eerste plaats bestaan uit personeel en materieel, dat reeds in tijd van vrede is georganiseerd en geoefend, en de bij mobilisatie gehuurde of aange kochte transportmiddelen, enz. .zoo mogelijk bij de transportparken gebruikt worden, maar indien een belangrijk gedeelte van het leger gemobiliseerd wordt, zal het onvermijdelijk noodig zijn ook den troepen- trein gedeeltelijk met ongeoefend personeel en materieel aan te vullen, hetgeen echter in de organisatie en werking geen verandering mag teweegbrengen. Yoor het bewaren van het verband en het handhaven en bevorderen van tucht en geoefendheid bij het geheel moeten bij de parken te velde de reeds in vredestijd aanwezige transportmiddelen zooveel mogelijk ook in de onderdeelen bij elkander gehouden worden. Moet het ingehuurde materieel buiten de grenzen gebruikt of over zee ver voerd worden, dan moet den eigenaars verkoop worden voorgeslagen tegen een goeden prijs, betaalbaar in hunne woonplaatsen bij bet overschrijden van de grens. Ten slotte zoo besluit het hoofdstuk van het rapport over den trein dienst handelende moge nog de aandacht gevestigd worden op de volgende bijzonderheden 1°. de artillerie-munitie moet zoodanig verpakt worden, dat zij zoo noodig op draagdieren kan vervoerd worden 2°. voor het vervoer van graanvoeder, andere fourages en kleine benoodigdheden moeten betere en steviger zakken gebruik worden, zoodat vier van die beladen zakken een kameelvracht en twee een muildiervracht kunnen vormen; 3°. voor het vervoer van pioniergereedschappen moeten bakken

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 38